A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявлениечетвъртък, 29 Юни 2017  64

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Александър Асенов Домбов е издадена Заповед № 175 от 26.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) 10.123-за жилищна сграда, отреден на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.10.123, местност “Кермиде” по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПЗ се предвижда отреждане на нова ограничителна линия на застрояване в УПИ 10.123-за жилищна сграда, като сграда № 1 - на основното застрояване и сграда № 2 - на допълващото застрояване се запазват.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития