A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявлениечетвъртък, 29 Юни 2017  25

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румен Иванов Цонев е издадена Заповед № 176 от 26.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-33.311, кв.41 А по ПУП на гр.Златоград, отреден на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.33.311 по Кадастрална карта на гр.Златоград; и част от ПИ с идентификатор 31111.33.799 по Кадастрална карта на гр.Златоград – общински терен с площ 80 м2.

С изготвеният проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда да се промени източната регулационна линия на УПИ ІІІ-33.311, като се включи общински терен с площ 80 м2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.33.799 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития