A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявлениесряда, 14 Юни 2017  26

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Румяна Маринова Найденова и Калинка Наскова Манева е издадена Заповед № 163 от 09.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват на част от Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.33.492; Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ, кв.34 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.33.486 по Кадастрална карта на гр.Златоград и УПИ VІІ, кв.34 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.33.485 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда:

  • За УПИ VІ с площ 89 м2, (ПИ с идентификатор 31111.33.486 - собственост на Румяна Маринова Найденова) – промяна на североизточната регулационна линия (дъно парцел), като се включва част от общински терен с площ 12 м2 от ПИ с идентификатор 31111.33.492;
  • За УПИ VІІ с площ 112 м2, собственост на Калинка Наскова Манева – промяна на североизточната и югоизточната регулационна линия, като се включва част от общински терен с площ 59 м2 от ПИ с идентификатор 31111.33.492 и 7 м2 от ПИ с идентификатор 31111.33.485.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития