A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявлениесряда, 14 Юни 2017  71

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мариан Жоров Мазгалджиев е издадена Заповед № 161 от 09.06.2017 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-1393, кв.147 по ПУП на гр.Златоград, (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.286 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ІV-1395, кв.147 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.285 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ VІ-1998, кв.147 по ПУП на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда регулационните линии на УПИ V-1393 да минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.35.286.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития