A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявлениесряда, 14 Юни 2017  22

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Ангел Пламенов Камберов е издадена Заповед № 166 от 09.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-Зеленина (нереализирано), кв.27 по ПУП на с.Долен.

С изготвеният проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда от УПИ ХІІ-Зеленина да се обособи нов УПИ ХІІІ-417, кв.27, който включва Поземлен имот (ПИ) 417 с площ 30 м2, собственост на Ангел Камберов и Норка Севдалинова Камберова и общински терен с площ 50 м2, представляващ част от УПИ ХІІ-Зеленина, за който има изготвен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот № 82/15.05.2017 г.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития