A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявлениесряда, 14 Юни 2017  73

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Дичо Здравков Беширов и Ирина Асенова Беширова е издадена Заповед № 162 от 09.06.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ-1114, кв.79 по ПУП на гр.Златоград, отреден на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.33.367 и на част от ПИ с идентификатор 31111.33.372 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда регулационните линии на УПИ VІІІ-1114 да минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.33.367 по Кадастрална карта на гр.Златоград и частта от  ПИ с идентификатор 31111.33.372 се присъедини към УПИ ІІІ-1097.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград  може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития