A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявлениечетвъртък, 20 Април 2017  72

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява:

С Решение № Ж 465 от 06.04.2017 г., Общински съвет Златоград:

1. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от Поземлен имот с идентификатор 31111.27.125, с площ 749 м2, в местност Ю.Колиба (Въпа) по Кадастрална карта на гр.Златоград.

2. Разрешава, за част от Поземлен имот с идентификатор 31111.27.125, с площ 749 м2, в местност Ю.Колиба (Въпа) по Кадастрална карта на гр.Златоград да се изработи Подробен устройствен план – План за застрояване, върху която площ да се обособи ново ПИ... с конкретно предназначение (отреждане) – за мандра и кланица.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития