A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявлениесряда, 05 Април 2017  69

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че по Заявление от Нейко Ясенов Елинов е издадена Заповед № 103/05.04.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.719 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия регулационен план на гр.Златоград попада в Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-Озеленяване (нереализирано), УПИ ІV и УПИ VІ, кв.161.

         В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития