A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщениепетък, 07 Октомври 2016  71

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № Ж 278 от 04.08.2106 г . на Общински съвет Златоград е разрешено изготвяне на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП – ПР) за ПИ с идентификатор 31111.22.141 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С Решение № Ж 279 от 04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 31111.22.141 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С Решение № Ж 336 от 29.09.2016 г. на Общински съвет Златоград е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Ж 278 от 04.08.2016г., като навсякъде в Решение № Ж 278 от 04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград, вместо грешно записаното “31111.22.241”, да се чете вярното “31111.22.141”.

С Решение № Ж 337 от 29.09.2016 г. на Общински съвет Златоград е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № Ж 279 от 04.08.2016г., като навсякъде в Решение № Ж 279 от 04.08.2016 г. на Общински съвет Златоград, вместо грешно записаното “31111.22.241”, да се чете вярното “31111.22.141”.

Инвестиционните намерения на възложителя „ЮГСТРОЙ” ООД са свързани с изграждане на нова производствена територия /предприятие за преработка-сушене и пакетиране на плодове и подправки/ и територия за рекреационни дейности в Поземлен имот с идентификатор 31111.22.101, за което е необходимо да се осигури траен урегулиран достъп до този имот. Най целесъобразно е това да се осъществи по досегашния обслужващ път – поземлен имот с идентификатор 31111.22.141 по Кадастрална карта на гр.Златоград

Решенията на Общински съвет Златоград са изложени на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и са публикувани на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития