A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпонеделник, 24 Юни 2024  43

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Зарко Гогаджов е издадена Заповед № 243 от 18.06.2024 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Поземлен имот с идентификатор 31111.33.185 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград, попада в УПИ ІІ-Зеленина и в улична регулация между о.т.439б и о.т.440а, кв.87. Мероприятията озеленяване и улица не са реализирани в границите на имота.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за част от ПИ с идентификатор 31111.33.185 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се образува УПИ V-33.185-за търговия и услуги, кв.87.

Южната регулационна линия на УПИ V-33.185-за търговия и услуги, кв.87 се определя от предвидената с одобрен идеен проект за корекция на реката, стена. Останалите регулационни линии съвпадат с имотните граници.

Площта на ПИ с идентификатор 31111.33.185 по Кадастрална карта на гр.Златоград е 198 кв.м.

Площта на ново отредения УПИ V-33.185-за търговия и услуги, кв.87 е 177 кв.м.

От поземлен имот с идентификатор 31111.33.185 по Кадастрална карта на гр.Златоград, 21 кв.м. остават в УПИ ІІ-Озеленяване, кв.87, до реализиране на подпорната стена.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития