A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 14 Юни 2024  56

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че е издадена Заповед № 182 от 16.05.2024 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на ПИ с идентификатори 31111.35.410 и 31111.35.433 по Кадастрална карта на гр. Златоград, (УПИ І-1342-за административни нужди и УПИ ІІ, кв.133 по ПУП на гр. Златоград) и част от улична регулация – тротоар (отреден върху част от ПИ с идентификатор 31111.35.395-улична регулация) и тупик, (отреден върху част от ПИ с идентификатори 31111.35.410 и 31111.35.433 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда регулационните линии на УПИ І-1342-за административни нужди и УПИ ІІ, кв.133 по ПУП на гр.Златоград да минат по имотни граници на ПИ с идентификатори 31111.35.410 и 31111.35.433 по Кадастрална карта на гр. Златоград, като УПИ І-1342-за административни нужди се отреди като УПИ І-35.410-за административни нужди и обществено обслужване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития