A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 25 Април 2024  79

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от ЕТ „АНРИ-64 АНДРЕЙ КЕХАЙОВ“ е издадена Заповед № 154 от 25.04.2024 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-Автогара, кв.72 по ПУП на гр.Златоград, отреден на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.196 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПРЗ уличната регулация минава изцяло по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.196 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

За УПИ ІІ-Автогара, кв.72 се сменя предназначението, като се отрежда УПИ ІІ-за търговия, кв.72, със следните параметри на застрояване: етажност до 15 м; плътност на застрояване 60%; Кинт. 1,8; озеленяване 25%.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития