A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпонеделник, 11 Март 2024  82

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от „БУЛТЕКС“ ЕООД, представлявано от Александър Митушев е издадена Заповед № 80 от 29.02.2024г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-Търговия и услуги, кв.23 по ПУП на гр.Златоград, отреден на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.32.226 и ПИ с идентификатор 31111.32.266 по кадастрална карта на гр.Златоград.

С представения проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за УПИ VІ-Търговия и услуги да се смени предназначението и се отреди УПИ VІ-за покрит паркинг и за фотоволтаична инсталация, кв.23 по ПУП на гр.Златоград.

С ПУП-ПРЗ е определена ограничителна линия на застрояване на три метра от вътрешни и външни регулационни линии.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития