A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕчетвъртък, 22 Февруари 2024  73

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Людмила Ангелова, Александър Мангарудов и Лимана Канурова е издадена Заповед № 52 от 06.02.2024г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.34.858 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в терен без отреждане, граничещ с речно корито, кв.126А по ПУП на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за ПИ с идентификатор 31111.34.858 да се образува УПИ ІІ-Обществено обслужване и офиси, кв.126А по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития