A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 31 Октомври 2023  280

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Сашо Ясенов е издадена Заповед № 414 от 27.10.2023г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен (УПИ) Х-31.338, кв.19 по ПУП на гр. Златоград, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.31.654 по Кадастрална карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Златоград и тупик между о. т.188 и о. т. 190 по ПУП на гр. Златоград, отреден, но нереализиран върху част от ПИ с идентификатор 31111.31.654 по КККР на гр. Златоград.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени северната регулационната линия на УПИ ІХ-31.338, кв.19 по ПУП на гр. Златоград, като към него се присъединят 30 кв. м. общински терен, който е частта от ПИ с идентификатор 31111.31.654, участваща в нереализиран тупик към ул. „Миньорска“ между о.т.188 и о.т.190 по ПУП на гр. Златоград.

УПИ Х-31.338, кв.19 се записва като УПИ Х-654, кв.19 по ПУП на гр. Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития