A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 31 Октомври 2023  165

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Милко Георгиев е издадена Заповед № 408 от 26.10.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-35.497, кв.158 по ПУП на гр. Златоград, ПИ с идентификатор 31111.35.497 по Кадастрална карта и кадастралния регистър на гр. Златоград; част от УПИ V-озеленяване, кв.158 по ПУП на гр. Златоград (части от ПИ с идентификатор 31111.35.524, ПИ с идентификатор 31111.35.523 и ПИ с идентификатор 31111.35.525 по КККР на гр. Златоград).

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда към УПИ ІV-35.497, кв.158 по ПУП на гр. Златоград да се присъедини общински терен с обща площ 171 кв. м., както следва:

  • 97 кв. м. са част от ПИ с идентификатор 31111.35.523 по КККР на гр. Златоград, като 2 кв. м. са част от улична регулация между О.Т.1108 и О.Т. 1109 и 95 кв. м. са част от УПИ V-озеленяване, кв.158 по ПУП на гр. Златоград;
  • 42 кв. м. са част от ПИ с идентификатор 31111.35.524 по КККР на гр. Златоград, които в действащия ПУП на гр. Златоград попадат в УПИ V-озеленяване, кв.158;
  • 15 кв. м. са част от ПИ с идентификатор 31111.35.525 по КККР на гр. Златоград, които в действащи ПУП на гр. Златоград попадат в УПИ V-озеленяване, кв.158;
  • 17 кв. м. са част от ПИ с идентификатор 31111.35.497 по КККР на гр. Златоград, които в действащия ПУП на гр. Златоград участват в УПИ ІV-35.497, кв.158.

            С предложението за изменение се променя част от регулационната линия между УПИ ІV-35.497 и УПИ V-озеленяване, кв.158 по ПУП на гр. Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития