A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 31 Октомври 2023  221

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Деян Манчев е издадена Заповед № 416 от 27.10.2023г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.36.140 по Кадастрална карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Златоград.

С представеното предложение за ПУП-ПРЗ се предвижда за ПИ с идентификатор 31111.36.140 да се образува УПИ IІ-140-за хотел, кв.169 по ПУП на гр. Златоград с обща площ 638 кв. м., от които:

  • 285 кв. м. от ПИ с идентификатор 31111.36.140, собственост на Деян Манчев;
  • 178 кв. м. от ПИ с идентификатор 31111.36.140 – общинска собственост;
  • 173 кв. м. от ПИ с идентификатор 31111.36.183 – общинска собственост.

Общата площ на общинския терен е 351 кв. м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития