A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 31 Октомври 2023  175

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Величко Караджов е издадена Заповед № 415 от 27.10.2023г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен (УПИ) ІІІ-403, кв.34 по ПУП на гр. Златоград, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.33.295 по Кадастрална карта и кадастралния регистър (ККР) на гр. Златоград и нереализирана улична регулация между (ул. „Дельо Войвода и ул. „Цар Калоян“) о. т. 332, о. т. 345 и о. т. 346 по ПУП на гр. Златоград, която е част от ПИ с идентификатор 31111.33.295 по КККР на гр. Златоград.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се променят улично регулационните линии на УПИ ІІІ-403, кв.34 по ПУП на гр. Златоград, като към него се приобщават 32 кв. м. от ПИ с идентификатор 31111.33.295 – улична регулация (нереализирана), съгласно Предварителен договор № 147/12.10.2023 г. за покупко-продажба на недвижим имот).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития