A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 31 Октомври 2023  138

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Ваклин Топчиев е издадена Заповед № 417 от 27.10.2023г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІІ, кв.20 по ПУП на гр. Златоград, отреден на част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.31.237 по Кадастрална карта и кадастралния регистър (ККР) на гр. Златоград; УПИ ХХІІІ, кв.20 по ПУП на гр. Златоград; УПИ ХVІ, кв.19 по ПУП на гр. Златоград, ПИ с идентификатор 31111.31.692, част от ПИ с идентификатор 31111.31.689, част от ПИ с идентификатор 31111.31.332 и част от ПИ с идентификатор 31111.31.397 по КККР на гр. Златоград; УПИ V, кв.19 по ПУП на гр. Златоград и улица-тупик (не реализирана) по ПУП на гр. Златоград, част от ПИ с идентификатор 31111.31.689 по КККР на гр. Златоград

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.За УПИ ХХІІ, кв.20 по ПУП на гр. Златоград да се промени южната регулационна линия по границата на самостоятелен обект с идентификатор 31111.31.237.2.1, за който възложителя притежава документ за собственост. В УПИ ХХІІ, кв.20 по ПУП на гр. Златоград се включват 86 кв. м. от ПИ с идентификатор 31111.31.709 – Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот с рег.№ 1051/18.04.2023 г.

2.За УПИ ХVІ, кв.19 по ПУП на гр. Златоград да се променят: южната регулационна линия, като към него се присъедини частта от ПИ с идентификатор 31111.31.689, която в действащия ПУП на гр. Златоград попада в улица-тупик и източната регулационна линия, като тя мине по имотна граница между ПИ с идентификатор 31111.31.692 и ПИ с идентификатор 31111.31.332 по Кадастрална карта на гр. Златоград. В УПИ ХVІ, кв.19 по ПУП на гр. Златоград се включва общински терен с площ 14 кв. м., представляващи част от ПИ с идентификатор 31111.31.397.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития