A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 31 Октомври 2023  96

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от „АЛЕКСАНДЪР – 82-81“ ЕООД е издадена Заповед № 413 от 27.10.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен (УПИ) ХІІІ-за търг. и производство, кв.7 по ПУП на гр. Златоград, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.31.525 по Кадастрална карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Златоград и УПИ ХІІ-озеленяване, кв.7 по ПУП на гр. Златоград, ПИ с идентификатор 311111.31.526 по КККР на гр. Златоград.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени регулационната линия между УПИ ХІІІ-за търг. и производство, кв.7 по ПУП на гр. Златоград и УПИ ХІІ-Озеленяване, кв.7 по ПУП на гр. Златоград, при което към УПИ ХІІІ-за търг. и производство, кв.7 се присъединяват 98 кв. м. от ПИ с идентификатор 31111.31.526 по КККР на гр. Златоград - общинска собственост, които в действащия ПУП на гр. Златоград са част от УПИ ХІІ-Озеленяване, кв.7.

Част от ПИ с идентификатор 31111.31.525 с площ 25 кв. м. остава в улична регулация.

Променя се отреждането на УПИ ХІІІ-за търг. и производство и се записва като УПИ ХІІІ-за търг. и общ. обслужване, кв.7 по ПУП на гр. Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития