A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 13 Юли 2023  165

ЗАПОВЕД

№ 281/11.07.2023 г.

Във връзка с молба вх. № 94–00–2198/04.08.2022 г. от Диляна ********* Йосифова, с. Старцево, ведно с приложените към нея документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и НА за удостоверяване правото на собственост върху недвижим имот придобит по давностно владение № 33, том I, рег. № 354, дело № 32 от 2023 г., с който НА съпрузите Диляна и Стефан Йосифови са признати за собственици на обособен обект в сграда – трети жилищен етаж със ЗП 72,50 кв. м., който обект се намира на трети етаж в триетажна жилищна сграда със ЗП 66 кв. м., която сграда е построена в УПИ XVI-484, 491,  кв. 42 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 714/20.06.2023 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:           

  1. ДИЛЯНА ********* ЙОСИФОВА с ЕГН *********, с постоянен адрес: област *********, община *********, с. *********, ул. ********* № ***, притежаваща л. к. № *********, изд. на ********* от МВР- *********,

и

СТЕФАН ********* ЙОСИФОВ с ЕГН *********, с постоянен адрес: област *********, община *********, с. *********, ул. ********* № ***, притежаващ л. к. № *********, изд. на ********* от МВР - *********,

за КУПУВАЧИ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2227/16.08.2022 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 486/17.08.2022 г., акт №  129, том II, дело № 207/2022 г., имотна партида 11777), с площ 337 кв. м. (триста тридесет и седем квадратни метра), представляваща ½ ид. части от УПИ XVI-484, 491, кв. 42 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево, одобрен със Заповед № 16/07.03.1978 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 174 от 15.06.2022 г. на Кмета на Община Златоград, целият с площ 674 кв. м. (шестстотин седемдесет и четири квадратни метра), при граници: на североизток – улица; на юг – УПИ XVII – 484 и на северозапад – УПИ XV-492 и УПИ XVIII-481, 482, кв. 42 по ПУП на с. Старцево.

На Диляна ********* Йосифова, с. Старцево е отстъпено правото на строеж за изграждане на ½ нова жилищна сграда (изба и един етаж), върху ½ от УПИ XVI-484, 491, кв. 42 по  кадастралния и регулационен план на с. Старцево, съгласно Договор за ОПС от 27.02.1981 г. и Заповед № 11 от 13.01.1981 г. Издадено е Строително разрешение № 17 от 1981г.

С НА за удостоверяване правото на собственост върху недвижим имот придобит по давностно владение № 33, том I, рег. № 354, дело № 32 от 2023 г. съпрузите Диляна и Стефан Йосифови са признати за собственици на обособен обект в сграда – трети жилищен етаж със ЗП 72,50 кв. м., който обект се намира на трети етаж в триетажна жилищна сграда със ЗП 66 кв. м., която сграда е построена в УПИ XVI-484, 491,  кв. 42 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево.

Съгласно Констативен акт за степен на завършеност на сграда от 07.03.2023 г.,  изготвен от длъжностни лица в Общинска администрация Златоград, жилищна сграда, находяща се в УПИ XVI-484, 491,  кв. 42 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево, представляваща триетажна масивна сграда (сутерен и два жилищна етажа) е завършена с довършителни дейности.

            Купувачите придобиват правото на собственост върху имота при следните условия:

            1.1. Цената на земя с площ с площ 337 кв. м. (триста тридесет и седем квадратни метра), представляваща ½ ид. части от УПИ XVI-484, 491, кв. 42 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево, одобрен със Заповед № 16/07.03.1978 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 174 от 15.06.2022 г. на Кмета на Община Златоград, целият с площ 674 кв. м. (шестстотин седемдесет и четири квадратни метра), в размер на 3 370,00 лв. (три хиляди триста и седемдесет лева), без включен ДДС. Върху цената се начислява ДДС.

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 674,00 лв. (шестстотин седемдесет и четири лева).

            1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 38, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 101,10 лв. (сто и един лев и десет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 20,22 лв. (двадесет лева и двадесет и две стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград

2. Препис от заповедта да се връчи на Диляна и Стефан Йосифови, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Диляна и Стефан Йосифови и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧИТЕ в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград или, в брой, на касата на Центъра за административно обслужване при Общинска администрация Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧИТЕ са се отказали от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧИТЕ.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития