A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 02 Юни 2023  171

ЗАПОВЕД

223/31.05.2023 г.

Във връзка със Заповед № 162/25.04.2023 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № З 673/22.03.2023 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на следния недвижим имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 31111.31.563 по Кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 195 кв. м. (сто деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІ-31.563-Обществено обслужване, кв. 12 по ПУП на гр. Златоград, ведно с едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.563.1 (Битово заведение “Черен кос”) със застроена площ 64 кв. м. (шестдесет и четири квадратни метра), с Акт за частна общинска собственост № 937 от 03.04.2013 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. рег. № 207/04.04.2013 г., том I-164, дело 148, партида 3811и въз основа на Протокол от 30.05.2023 г. и Доклад от 30.05.2023 г. на Комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 50, т. 3 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „ЗАРКО КАНУРОВ – САНИ 68“ с ЕИК ********** , със седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, гр. **********, ул. ********** № ***, представляван от Зарко ********** Кануров с ЕГН **********, притежаващ лична карта № **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелил конкурса за учредяване право на възмездно ползване на следния недвижим имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 31111.31.563 по Кадастрална карта на гр. Златоград, целият с площ 195 кв. м. (сто деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ VІІ-31.563-Обществено обслужване, кв. 12 по ПУП на гр. Златоград, ведно с едноетажна сграда с идентификатор 31111.31.563.1 (Битово заведение “Черен кос”) със застроена площ 64 кв. м. (шестдесет и четири квадратни метра), с Акт за частна общинска собственост № 937 от 03.04.2013 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. рег. № 207/04.04.2013 г., том I-164, дело 148, партида 3811.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

 1. Предложена офертна цена на правото на ползване за срока от 10 години, в размер 33 000,00 лв. (тридесет и три хиляди лева). Правото на ползване е възмездно и е сформирано от предложената финансово обезпечената инвестиционна програма.
 2. Предложение за развитие на обекта през целия период на ползване, с цел съхраняване, поддържане и популяризиране на бита и местните традиции обхваща изпълнението на следните дейности:

2.1. Ремонтни дейности на сградата и на помещенията в сградата:

 1. Поддръжка на покрива, чрез подмяна на дефектирали дървени ребра,  стари едноулучни керемиди, измазване на комини, третиране с препарат против гниене и дървояди на дървени части, подмяна на тенекеджийски части;
 2. Поддръжка на фасади на сградата, чрез  третиране  на фасади с дълбоко проникващ грунд боядисване по фасади със силиконова боя, боядисване на дървени части с лазурен лак, монтаж на нова входна врата, изпълнение на англ. двор на прозорци избени помещения;
 3. За зала  консумация се предвиждат следните дейности: двукратно боядисване на стени и тавана с латекс, полагане на нова настилка от гранитогрес, профилактика на ел. инсталация, подмяна на аплици и ел. лампи,  Минаване двукратно дървени части с лак;
 4. Кухня-частична подмяна на кухненско оборудване, реставрация на бар-плот и направа на нова В и К инсталация.
 5. Ремонт на тоалетна посетители и тоалетна персонал.                                           

2.2. Предлагане на традиционна родопска кухня, приготвена от екологични местни продукти.

 1. Асортимент от традиционни златоградски ястия: пататник, клин, сърми, златоградска баклава, телешка кавърма, домашно приготвен айран, приготвяне на салати от екологично чисти зеленчуци, собствено производство;
 2. Асортимент от готови за консумация алкохолни и безалкохолни напитки, натурални минерални, изворни и трапезни води, сокове; кулинарна продукция - салати, студени мезета, пържени картофи, месни полуфабрикати на скара, сандвичи, принцеси, торти.

2.3. Оформянето на интериора на заведението:

 1. Масите в зала за консумация – дървени, застлани с традиционни за региона битови покривки, изработени в различни цветове и шарки, битови сувенири, лампи от мед на бара;
 2. Обслужването е от персонала, облечен в подходящо облекло с елементи от традиционни носии;
 3. Оформяне на дворното място: ограда от жив плет, саксии с цветя според сезона, асмата върху чардак е  продължаване на  традицията, свързана с лозата и виното;
 4. Използване на дворното място  за разполагане на допълнителни маси и столове към заведението, при необходимост.
 1. Насрещни предложения, по-благоприятни за Община Златоград от първоначалните конкурсни условия:
 1. Участие в традиционен местен празник – Делюви празници - cъбиране на Златоградска гайдарска група и гайдарски групи от други региони;
 2. Предоставяне на сградата за общински мероприятия;
 3. Провеждане на срещи на Кмета на Общината с жителите на града;
 4. Изграждане на детски кът върху терен, образуван след изграждането на подпорната стена.

4. Срок на ползване  – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.          

5. Ползвателят е длъжен да спазва предложената от него финансово обезпечена инвестиционна програма за поддържане на обекта в добър архитектурен вид, в съчетание с общия традиционен облик на Стария град с обща стойност на дейностите 33 000,00 лева, без вкл. ДДС.

Изпълнението на дейностите по инвестиционната програма ще се извърши по стопански начин и чрез възлагане. Отчитането ще се изпълни посредством съставяне и подписване на протоколи образец 19 за извършени строително-монтажни работи с участието на представител от общинска администрация Златоград.

6. Основни задължения на ползвателя:

6.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

6.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

6.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

6.4. Да стопанисва и да се грижи, като добър стопанин, имайки в предвид важната  му  функция за цялото население в Общината;

6.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му да предостави имота, безвъзмездно, на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му;

6.6.  Ежегодно да застрахова имота  в полза на Община Златоград, за своя сметка.

II. Плащанията по разпоредителната сделка са:

 1. Местен данък, съгласно чл. 49, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 38, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от цената на право на ползване на имота - предмет на договор, в размер на 990,00 лв. (деветстотин и деветдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 198,00 лв. (сто деветдесет и осем лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

2) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 33,00 лв. (тридесет и три лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 6,60 лв. (шест лева и шестдесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3) Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград.

4) Разликата от едно на сто върху достигнатата на конкурса  цена на правото на ползване, с вкл. ДДС,  и  внесеният  депозит  за   участие в конкурса, в размер на 91,00 лв. (деветдесет и един лев).

Плащанията да се извършат от спечелилия конкурса участник  в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находяща се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1, в 14-дневен срок от връчването на влязла в сила настоящата Заповед.

III. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

IV. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

V. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в Общинска администрация Златоград, да подпише договор за учредяване право на възмездно ползване, внесеният от него депозит се задържа.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития