A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 30 Януари 2023  244

ЗАПОВЕД

№ 36/27.01.2023 г.

Във връзка със Заповед № 382/23.11.2022 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № З 559/31.10.2022 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижими имоти – частна общинска собственост:

1) Поземлен имот с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв.м. (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.1 със ЗП 80 кв. м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.2 със ЗП 15 кв. м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.3 със ЗП 85 кв. м., по Акт за частна общинска собственост № 719/10.05.2011г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 190/16.05.2011 г., том I-152, дело № 149, партида 2169,2170,2171,2172;

2) Поземлен имот с идентификатор 31111.31.300 по КК на гр. Златоград, целият с площ 77 кв. м. (седемдесет и седем квадратни метра), за който имот е отреден УПИ ІІІ-82,252, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ведно с изградената в имота едноетажна сграда (къща за настаняване) с идентификатор 31111.31.300.1, със ЗП 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), по Акт за частна общинска собственост № 1639/30.07.2019 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 482/31.07.2019 г., акт 125, том II, партида 589,9127;

Заповед № 17/11.01.2023 г. на Кмета на Община Златоград, с която е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на горепосочените общински недвижими имоти и въз основа на Протокол от 25.01.2023 г. и Доклад от 25.01.2023 г. на Комисията, назначена със Заповед № 17/11.01.2023 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 50, т. 3 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. ОПРЕДЕЛЯМ: „БУЛТЕКС” ЕООД с ЕИК по Булстат **********, със седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, гр. **********, ул. *********** № ***, представлявано от Александър ********** Митушев с ЕГН **********, притежаващ лична карта № **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелило конкурса за учредяване право на възмездно ползване на следните общински недвижими имоти – частна общинска собственост:

1) Поземлен имот с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв.м. (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.1 със ЗП 80 кв. м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.2 със ЗП 15 кв. м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.3 със ЗП 85 кв. м., по Акт за частна общинска собственост № 719/10.05.2011г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 190/16.05.2011 г., том I-152, дело № 149, партида 2169,2170,2171,2172;

2) Поземлен имот с идентификатор 31111.31.300 по КК на гр. Златоград, целият с площ 77 кв. м. (седемдесет и седем квадратни метра), за който имот е отреден УПИ ІІІ-82,252, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ведно с изградената в имота едноетажна сграда (къща за настаняване) с идентификатор 31111.31.300.1, със ЗП 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), по Акт за частна общинска собственост № 1639/30.07.2019 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 482/31.07.2019 г., акт 125, том II, партида 589,9127.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Предложена офертна цена на правото на ползване за срока от 10 години, в размер 102 000,00 лв. (сто и две хиляди лева). Правото на ползване е възмездно и е сформирано от предложената финансово обезпечената инвестиционна програма.

2. Предложение за включване на:

  • ПИ с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв.м (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.1 със ЗП 80 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.2 със ЗП 15 кв.м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.3 със ЗП 85 кв.  да бъде включен в композицията на Етнографския  ареален комплекс като Археолого-етнографски музей и механа.
  • ПИ с идентификатор 31111.31.300 по КК на гр. Златоград, целият с площ 77 кв. м. (седемдесет и седем квадратни метра), за който имот е отреден УПИ ІІІ-82,252, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ведно с изградената в имота едноетажна сграда (къща за настаняване) с идентификатор 31111.31.300.1, със ЗП 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), да бъде включен в композицията на Етнографския  ареален комплекс като къща за нетърговско настаняване на майстори-занаятчии и гости на Етнографския комплекс и Община Златоград.

3.   Срок на ползване  – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.        

4. Ползвателят е длъжен да спазва предложената от него финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на паметници на културата, като:

4.1. За ПИ с идентификатор 31111.31.306 по КК на гр. Златоград, целият с площ 362 кв. м (триста шестдесет и два квадратни метра), ведно с двуетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.1 със ЗП 80 кв.м., ведно с едноетажна масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.2 със ЗП 15 кв.м. и ведно с масивна сграда с идентификатор 31111.31.306.3 със ЗП 85 кв.  се предвиждат следните видове дейности за 10 годишен период на ползване:

- извършване на частичен ремонт на покрива на сградите, изкърпване на стени и тавани, ремонт на дограма, текущо поддържане на сградите за срока на договора, чрез фугиране на каменната зидария, варосване на стени и тавани, пренареждане на керемиди, обработване на дървени части с противопаразитна отрова и безиросване/лакиране;

- адаптиране на помещения от ресторантската част в музейни експозиционни зали чрез създаването на интерактивна зала с изработка на софтуерни продукти за холограмно представяне на артефакти и виртуален туристически гид, изработка и експониране на диорама на некропола на  Укрепен династичен център Речка, изработка и експониране на макет на Укрепен династичен център Речка,

с обща стойност на дейностите по точката 82 000,00 лева, без вкл. ДДС.

4.2. За ПИ с идентификатор 31111.31.300 по КК на гр. Златоград, целият с площ 77 кв. м. (седемдесет и седем квадратни метра), за който имот е отреден УПИ ІІІ-82,252, кв. 15 по ПУП на гр. Златоград, ведно с изградената в имота едноетажна сграда (къща за настаняване) с идентификатор 31111.31.300.1, със ЗП 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра) се предвиждат следните видове дейности за 10 годишен период на ползване: извършване на основен ремонт на сервизното помещение и покрива на сградата, изкърпване на стени и тавани, ремонт на дограма, текущо поддържане на сградата за срока на договора, чрез фугиране на каменната зидария, варосване на стени и тавани, пренареждане на керемиди, обработване на дървени части с противопаразитна отрова и безиросване/лакиране, оборудване и обзавеждане на къщата за целите на  нетърговско настаняване на майстори-занаятчии и гости на Етнографския комплекс и Община Златоград,

с обща стойност на дейностите по точката 20 000,00 лева, без вкл. ДДС.

Изпълнението на дейностите по инвестиционната програма ще се извърши по стопански начин и чрез възлагане. Отчитането ще се изпълни посредством съставяне и подписване на протоколи образец 19 за извършени строително-монтажни работи с участието на представител от общинска администрация Златоград.

5. Основни задължения на ползвателя:

5.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имотите за срока на договора;

5.2. Да ползва имотите в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

5.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имотите, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

5.4. Да стопанисва и да се грижи,  като  добър   стопанин,  имайки в  предвид  важната  им  функция за цялото  население в Общината.

5.5. Да поддържа имотите в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му  да предостави имотите, безвъзмездно, на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението им;

5.6.  Ежегодно да застрахова имотите  в полза на Община Златоград, за своя сметка.

6. Препис от заповедта да се връчи на участника в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

7. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

8. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в Общинска администрация Златоград, да подпише договор за учредяване право на възмездно ползване, внесеният от него депозит се задържа.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития