A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 21 Декември 2022  167

ЗАПОВЕД

№ 426/20.12.2022 г.

Във връзка с молба с наш вх. № 53–00–786/21.10.2022 г., подадена от „КМП – БИЛДИНГ” ЕООД, чрез упълномощено лице Емил ******* Кафеджиев; Договор № 149/08.11.2017 г., сключен  между  Община Златоград, представлявана от Кмета на Общината – УЧРЕДИТЕЛ  и „КМП – БИЛДИНГ” ЕООД, представлявано чрез упълномощено лице Емил ******* Кафеджиев – ПРИЕМАТЕЛ, за учредяване право на строеж в ПИ с идентификатор 31111.36.397 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 141 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 726/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 281/08.06.2011 г., том ІІ-18, дело 213, партида 2303, за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 369,20 кв.м. (застроена площ (ЗП) 890,00 кв.м.) и

влязло в законна сила Решение № З 582/29.11.2022 г. на Общински съвет Златоград, на основание чл. 37, ал. 5 и ал. 7 от Закона за общинската собственост

З А П О В Я Д В А М:           

1. Учредявам в полза на „КМП – БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК *******, седалище и адрес на управление: обл. *******, общ. *******, гр. *******, ул. ******* № ***, бл. ***, вх. ***, ап. ***, представлявано чрез упълномощено лице - Емил ******* Кафеджиев, ЕГН *******, с постоянен адрес: обл. *******, общ. *******, гр. *******, ул. ******* № ***, притежаващ л. к. № *******, издадена на ******* от МВР – *******  съгласно Генерално пълномощно Рег. № 63 от 07.01.2016 г. на Нотариус в район Златоград с рег. № 184 на Нотариалната камара, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 369,20 кв.м. (застроена площ (ЗП) 890,00 кв.м.), в ПИ с идентификатор 31111.36.397 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 141 кв.м., по акт за частна общинска собственост № 726/06.06.2011г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 281/08.06.2011 г., том ІІ-18, дело 213, партида 2303.

Данъчната оценка на отстъпено право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.36.397 по КККР на гр. Златоград, утвърден със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на ИД на АГКК - София и Заповед № КД-14-21-234/26.05.2011 г. на началника на СГКК - Смолян, за който се отрежда УПИ VІІІ – 36.308 – Производство и услуги, кв. 149 по ПУП на гр. Златоград, с обща площ 1 141 кв.м., за изграждане на сграда за производство и услуги с разгъната застроена площ (РЗП) 1 369,20 кв.м. (застроена площ (ЗП) 890,00 кв.м.) е в размер на 33 285,30 лв. (тридесет и три хиляди двеста осемдесет и пет лева и тридесет стотинки)

2. Всички разходи по сделката са за сметка на „КМП – БИЛДИНГ” ЕООД:

2.1. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за учредяване безвъзмездно право на строеж, в размер на 33,29 лв. (тридесет и три лева и двадесет и девет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 6,66 лв. (шест лева и шестдесет и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

2.2. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване НА вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС – Златоград.

3. Препис от заповедта да се връчи на „КМП – БИЛДИНГ” ЕООД, представлявано чрез упълномощено лице - Емил ******* Кафеджиев, да се обяви на интернет страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

4. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на „КМП – БИЛДИНГ” ЕООД, представлявано чрез упълномощено лице - Емил ******* Кафеджиев и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

5. Сумите по т. 2.1. и т. 2.2. вкл. на настоящата заповед да се внесат от ПРИЕМАТЕЛЯ в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на  касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, счита се, че ПРИЕМАТЕЛЯТ е се отказал от сделката, преписката се прекратява.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития