A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 21 Декември 2022  141

ЗАПОВЕД

№ 428/20.12.2022 г.

         Във връзка с молба с вх. № 94–00–2883/30.09.2022 г., подадена от Митко ********* Керимов и Фатме ********* Керимова, с. *********, ведно с приложените към нея документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 584/29.11.2022 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:           

  1. МИТКО ********* КЕРИМОВ с ЕГН *********, с постоянен адрес: област *********, община *********, с. *********, ул. ********* № 118, притежаващ л. к. № *********, изд. на ********* от МВР-*********

и

ФАТМЕ ********* КЕРИМОВА с ЕГН *********, с постоянен адрес: област *********, община *********, с. *********, ул. ********* № ***, притежаващ л. к. № *********, изд. на ********* от МВР-*********,

в качеството им на собственици на построени в  Поземлен имот  с кадастрален № 432, за който е отреден УПИ XVIII-432, кв. 46 по кадастралния и регулационен план на с. *********, следните сгради: триетажна масивна жилищна сграда със ЗП 92,00 кв. м. и едноетажна сграда-гараж със ЗП 17 кв. м., ведно с приспадащите се идеални части от правото на строеж върху горепосочения имот,

за КУПУВАЧИ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2221/22.06.2022 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 333/24.06.2022 г., акт № 22, том II, дело № 160/2022 г., имотна партида 11590), представляваща Поземлен имот  с кадастрален № 432, за който е отреден УПИ XVIII-432, кв. 46 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, одобрен със Заповед № РД-271 «а»/31.03.1983 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 71 от 15.03.2022 г. на Кмета на Община Златоград, целият с площ 263 кв.м. (двеста шестдесет и три квадратни метра), при граници: на изток – УПИ ХI – 350,351; на запад – УПИ XІX-Озеленяване; на север – улица и на юг – терен, отреден за озеленяване.

Съгласно Нотариален акт за удостоверяване правото на собственост върху недвижим имот, придобит по давностно владение № 73, том II, рег. № 3171, дело № 256 от 2022 г. Митко ********* Керимов и Фатме ********* Керимова се легитимират като собственици на построени в  Поземлен имот  с кадастрален № 432, за който е отреден УПИ XVIII-432, кв. 46 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, следните сгради: триетажна масивна жилищна сграда със ЗП 92,00 кв. м. и едноетажна сграда-гараж със ЗП 17 кв. м., ведно с приспадащите се идеални части от правото на строеж върху горепосочения имот.

 

            Купувачите придобиват правото на собственост върху имота при следните условия:

            1.1. Цената на земя с площ 263 кв.м. (двеста шестдесет и три квадратни метра), представляваща Поземлен имот  с кадастрален № 432, за който е отреден УПИ XVIII-432, кв. 46 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, e в размер на 2 630,00 лв. (две хиляди шестстотин и тридесет лева), без включен ДДС. Върху цената се начислява ДДС

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 526,00 лв. (петстотин двадесет и шест лева).

            1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 78,90 лв. (седемдесет и осем лева и деветдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 15,78 лв. (петнадесет лева и седемдесет и осем стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград

2. Препис от заповедта да се връчи на Митко ********* Керимов и Фатме ********* Керимова, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Митко ********* Керимов и Фатме ********* Керимова и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧИТЕ в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград или, в брой, на касата на Центъра за административно обслужване при Общинска администрация Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧИТЕ са се отказали от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧИТЕ.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития