A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 21 Декември 2022  115

ЗАПОВЕД

№ 427/20.12.2022 г.

         Във връзка с молба с вх. № 94–00–2889/03.10.2022 г., подадена от наследниците на Дяко ********** Иков, гр. Златоград: Светлана ********** Икова и Снежана ********** Икова, гр. **********, ведно с приложените към нея документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 586/29.11.2022 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:           

  1. СВЕТЛАНА ********** ИКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: област **********, община **********, гр. **********, ул. *************, притежаваща **********, изд. на ********** от **********

и

СНЕЖАНА ********** ИКОВА с ЕГН **********, с постоянен адрес: област **********, община **********, гр. **********, ул. *************, притежаваща **********, изд. на ********** от **********,

в качеството им на наследниците на Дяко ********** Иков и на собствениците на сграда с идентификатор 31111.36.413.1, със ЗП 99 кв. м., с предназначение: „Жилищна сграда – еднофамилна“, с адрес: гр. Златоград, ул. „Изгрев” № 1 Г, разположена в ПИ с идентификатор 31111.36.413 по КК на гр. Златоград,

за КУПУВАЧИ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 892/08.02.2013 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 74/12.02.2013 г., том I - 54, дело № 49, партида 3660), представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.36.413 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XX, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград, целият с площ 497,00 кв. м. (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), при граници на имота: 31111.36.430; 31111.36.451 и 31111.36.414.

Съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 19, том XVII, дело № 49 от 1991 г., Светлана ********** Икова и Дяко ********** Иков, гр. Златоград са собственици на застроена жилищна сграда на два етажа в парцел II – Комплексно застрояване, кв. 60, петно № 12 по ЗРП на гр. Златоград.

Съгласно Удостоверение за идентичност № 413/19.10.2022 г. петно 12 в парцел II, кв. 60 по регулационния план на гр. Златоград е идентично по местоположение със сграда № 1 с идентификатор 31111.36.413.1 по КК на гр. Златоград, застроена в УПИ XX, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград.

С допълнителна Заповед № 311/11.05.2012 г. на Кмета на Община Златоград е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ II – Комплексно застрояване, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград, като УПИ II – Комплексно застрояване, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград се преотрежда за самостоятелни урегулирани имоти, улична регулация и УПИ – Зеленина. За ПИ с идентификатор 31111.36.413 по КК на гр. Златоград се отрежда УПИ XX, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград.

Съгласно Удостоверение за наследници № 972-СП от 04.10.2022 г. Светлана ********** Икова и Снежана ********** Икова са наследници на Дяко ********** Иков.

           

Купувачите придобиват правото на собственост върху имота при следните условия:

            1.1. Цената на земя с площ 497,00 кв. м. (четиристотин деветдесет и седем квадратни метра), представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.36.413 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XX, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград, e в размер на 10 540,00 лв. (десет хиляди петстотин и четиридесет лева), без включен ДДС. Върху цената се начислява ДДС

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 2 108,00 лв. (две хиляди сто и осем лева).

            1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 316,20 лв. (триста и шестнадесет лева и двадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 63,24 лв. (шестдесет и три лева и двадесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,54 лв. (десет лева и петдесет и четири стотинки) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,11 лв. (два лева и единадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград

2. Препис от заповедта да се връчи на Светлана ********** Икова и Снежана ********** Икова, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Светлана ********** Икова и Снежана ********** Икова и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧИТЕ в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчването на влязлата в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧИТЕ са се отказали от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧИТЕ.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития