A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 23 Ноември 2022  166

ЗАПОВЕД

№ 381/23.11.2022 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–1742/28.06.2022 г., подадена от „Вальор-77“ ЕООД, чрез едноличния си собственик и управител Ваклин ********** Ефимов, гр. **********, ведно с приложените към нея документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, въз основа на влязло в законна сила Решение № З 562/31.10.2022 г. на Общински съвет Златоград, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:           

  1. „ВАЛЬОР - 77“ ЕООД, ЕИК **********, седалище и адрес на управление: област **********, община **********, гр. **********, ул. ********** № ***, представлявано от Управител - ВАКЛИН ********** ЕФИМОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: област **********, община **********, гр. **********, ул. **********  № ***, притежаващ л. к. № **********, изд. на ********** от МВР-**********, в качеството му на собственик на сграда с идентификатор 31111.33.848.1, със ЗП 146,00 кв. м. и разгъната застроена площ 325,30 кв. м., на три етажа (сутерен, партер и подпокривно пространство), с предназначение: „Сграда за обществено хранене“, която сграда е построена в   поземлен имот с идентификатор 31111.33.848 по КК на гр. Златоград, отреден на  УПИ XIV– Обществено обслужване, кв. 34 по ПУП на гр. Златоград за

КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2214/30.05.2022 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 270/01.06.2022 г., акт № 177, том I, дело № 131/2022 г., партида 11533), представляваща поземлен имот идентификатор 31111.33.848 по КК на гр. Златоград, целият с площ 289,00 кв. м. (двеста осемдесет и девет квадратни метра), за който имот е отреден УПИ XIV – Обществено обслужване, кв. 34  по ПУП на гр. Златоград, при граници на имота: 31111.33.461; 31111.35.382; 31111.33.286 и 31111.33.849.

Съгласно Нотариален акт за собственост върху недвижим имот № 75, том I, рег. № 449, дело № 59 от 2019 г., „Вальор-77“ ЕООД, чрез едноличния си собственик и управител Ваклин Руменов Ефимов, е собственик на сграда с идентификатор 31111.33.282.2 (нов идентификатор 31111.33.848.1), със ЗП 146,00 кв. м. и разгъната застроена площ 325,30 кв. м., на три етажа (сутерен, партер и подпокривно пространство), с предназначение: „Сграда за обществено хранене“, която сграда е построена в   поземлен имот с идентификатор 31111.33.282 по КК на гр. Златоград, за който имот отрежда УПИ IX-Озеленяване с търговски обект, кв. 34 по ПУП на гр. Златоград.

С допълнителна Заповед № 70/16.03.2022 г. на Кмета на Община Златоград е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ IX – Озеленяване с търг. обект, кв. 34 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.282;  ПИ с идентификатор 31111.33.455 и ПИ с идентификатор 31111.33.492 по КК на гр. Златоград), като се образуват два урегулирани поземлени имота: УПИ XIV– Обществено обслужване и УПИ XV– Озеленяване, кв. 34 по ПУП на гр. Златоград. За поземлен имот с идентификатор 31111.33.848 по КК на гр. Златоград се отрежда УПИ XIV– Обществено обслужване, кв. 34 по ПУП на гр. Златоград.

Съгласно Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство № 166/13.05.2022 г. в поземлен имот с идентификатор 31111.33.848 по КК на гр. Златоград е застроена сграда № 1 с идентификатор 31111.33.848.1 - триетажна (Сграда за обществено хранене), със застроена площ 146 кв. м.

Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

1.1. Цената на земя с площ 289,00 кв. м. (двеста осемдесет и девет квадратни метра), представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.33.848  по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XIV – Обществено обслужване, кв. 34  по ПУП на гр. Златоград, e в размер на 28 900,00 лв. (двадесет и осем хиляди и деветстотин лева), без включен ДДС. Върху цената се начислява ДДС.

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 5 780,00 лв. (пет хиляди седемстотин и осемдесет лева).

            1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 867,00 лв. (осемстотин шестдесет и седем лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 173,40 лв. (сто седемдесет и три лева и четиридесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 28,90 лв. (двадесет и осем лева и деветдесет стотинки) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 5,78 лв. (пет лева и седемдесет и осем стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград

2. Препис от заповедта да се връчи на Ваклин ******* Ефимов – управител на „Вальор – 77“ ЕООД, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Ваклин ******* Ефимов – управител на „Вальор – 77“ ЕООД и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧЪТ са се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития