A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 22 Юли 2022  173

ЗАПОВЕД

№ 225/21.07.2022 г.

 

Във връзка със Заповед № 176/15.06.2022 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № З 481/19.05.2022 г. на Общински съвет Златоград, е открит  публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост: помещение с площ от 30 кв. м., находящо се на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”, УПИ V-33.165 – плувен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, по акт № 1241/11.11.2015 г. за публична общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при Районен съд Златоград с вх. рег. № 571/12.11.2015 г., том ІІІ-6, партида 5742, 5743, 5744 и въз основа на протокол от 20.07.2022 г. на Комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от  Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ВЕНЕЛИН ********* ЧАУШЕВ с ЕГН: ********* и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, гр. *********, ул. ********* № *** за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост: помещение с площ от 30 кв. м., находящо се на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”, УПИ V-33.165 – плувен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, по акт № 1241/11.11.2015 г. за публична общинска собственост, вписан в Служба по вписвания при Районен съд Златоград с вх. рег. № 571/12.11.2015 г., том ІІІ-6, партида 5742, 5743, 5744, при следните условия:

1. Предложената тръжна месечна наемна цена за помещение с площ от 30 кв. м., находящо се на приземен етаж в двуетажна масивна сграда “Плувен басейн”, УПИ V-33.165 – плувен комплекс, кв. 86 по ПУП на гр. Златоград, в размер на 59,07 лева (петдесет и девет лева и седем стотинки), без ДДС.

Върху предложената тръжна месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем – 10 години от сключване на договора за наем.
             3. Предназначение на обекта – за склад.

4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития