A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 02 Юни 2022  282

ЗАПОВЕД

№ 164/01.06.2022 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–215/24.01.2022 г., подадена от Евгени ********* Михайлов, гр. Златоград, ведно с приложените към нея документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 459/18.04.2022 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:

EВГЕНИ ********* МИХАЙЛОВ с ЕГН *********, с постоянен адрес: област *********, община *********, гр. *********, ул. ********* № **, вх. **, ет. **, ап. **, притежаващ л. к. № *********, изд. на ********* г. от МВР - ********* за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2171/21.02.2022 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 89/01.03.2022 г., акт № 55, том I, дело № 41/2022 г., партида 10681 и Акт № 2207 от 11.05.2022 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 2171/21.02.2022 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. рег. № 231/17.05.2022 г., акт № 153, том I, дело № 115/2022 г., партида 10681), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.34.900 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XVI-34.900, кв. 112 по ПУП на гр. Златоград, целият с площ 404,00 кв. м. (четиристотин и четири квадратни метра), при граници на имота: 31111.34.336; 31111.34.348; 31111.34.509 и 31111.34.934.

С Договор от 14.04.1989 г. за отстъпване право на строеж на Евгени ********* Михайлов  е отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляваща парцел VІ - запад, кв. 112 по регулационния план на гр. Златоград, за изграждане на жилищна сграда.

Строителството е реализирано, съгласно строително разрешение № 105/30.09.1990г.

С допълнителна Заповед № 190/08.07.2021 г. на Кмета на Община Златоград е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ VI, кв. 112 по ПУП на гр. Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.900 и ПИ с идентификатор 31111.34.336 по КК на гр. Златоград), като се обособяват два нови парцела за жилищни нужди в кв. 112 по ПУП на гр. Златоград. За ПИ с идентификатор 311111.34.900 по КК на гр. Златоград се отрежда западната част: УПИ XVI – 34.900, кв. 112 по ПУП на гр. Златоград, с площ 404 кв. м. За ПИ с идентификатор 311111.34.336 по КК на гр. Златоград се отрежда източната част: УПИ XVII – 34.336, кв. 112 по ПУП на гр. Златоград, с площ 315 кв. м.   

Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

            1.1. Цената на земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.34.900 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XVI-34.900, кв. 112 по ПУП на гр. Златоград, целият с площ 404,00 кв. м. (четиристотин и четири квадратни метра) в размер на 8 560,00 лв. (осем хиляди петстотин и шестдесет лева). Върху цената се начислява ДДС.

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 1 712,00 лв. (хиляда седемстотин и дванадесет лева).

            1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 256,80 лв. (двеста петдесет и шест лева и осемдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 51,36 лв. (петдесет и един лев и тридесет и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.

2. Препис от заповедта да се връчи на Евгени ********* Михайлов, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Евгени ********* Михайлов и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧЪТ е се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития