A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 10 Май 2022  192

ЗАПОВЕД

№ 130/09.05.2022 г.

Във връзка със Заповед № 79/22.03.2022 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № З 431/28.02.2022 г. на Общински съвет Златоград, е открит  публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, помещение от 13 кв. м., находящо се на първи етаж от четириетажна масивна сграда за образование с идентификатор 31111.35.129.2 на СУ “Антим І” гр. Златоград, със застроена площ 734 кв. м., построена в УПИ ІІ – училище, кв. 48 по ПУП на гр. Златоград, по акт № 685/10.03.2011 г. за публична общинска собственост, и въз основа на Протокол № 1 от 28.04.2022 и Протокол № 2 от 28.02.2022 г. на Комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от  Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „ВЕРОНИКА – ВЕЛИН КАРДАШЛЪКОВ”, с ЕИК: ***********, със седалище и адрес на управление: гр. ***********, общ. **********, обл. ***********, ул. „***********” № ***, представляван от Велин ********* Кардашлъков, с ЕГН: *********** и с постоянен адрес: обл. ***********, общ. ***********, гр. ***********, ул. „***********” № ***, л. к. № ***********, издадена от МВР – ***********, на *********** за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляваща помещение от 13 кв. м., находящо се на първи етаж от четириетажна масивна сграда за образование с идентификатор 31111.35.129.2 на СУ “Антим І” гр. Златоград, със застроена площ 734 кв. м., построена в УПИ ІІ – училище, кв. 48 по ПУП на гр. Златоград, по акт № 685/10.03.2011 г. за публична общинска собственост, при следните условия:

  1. Предложената тръжна месечна наемна цена на имота, е в размер на 48,19 лв. (четиридесет и осем лева и деветнадесет стотинки), без включен ДДС. Върху месечната наемна цена ще се начислява ДДС.
  2. Предназначение – за продажба на закуски от производител, плодове и напитки, при спазване на изискванията на Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на училища и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
  3. Срок за отдаване под наем – 10 години.
  4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с  използването му  по предназначение, са за сметка на наемателя.
  5. Работното време на обекта и достъпът до него в рамките на дневното учебно време: 7.00 – 18.30 ч.
  6. Наемателят да заплаща, отделно от наемната цена, в касата на СУ „Антим I“ гр. Златоград,  използваната ел. енергия – по показанията на измервателен уред; такса „Битови отпадъци“ и застрахователната премия, пропорционално на наетата площ.
  7. Наемателят да спазва изискванията за хигиена в помещението и прилежащите към нето части.
  8. За времето на ваканциите и неучебни дни за съответна учебна година, определени със Заповед на Министъра на образованието и науката, наемателят не заплаща наем.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният от него депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития