A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 18 Март 2022  267

ЗАПОВЕД

№ 73/17.03.2022 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–3680/21.12.2021 г., подадена от Виктор ******* Альолов, гр. Златоград, ведно с приложените към нея документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 430/28.02.2022 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:           

1. ВИКТОР ******* АЛЬОЛОВ с ЕГН *******, с постоянен адрес: област *******, община *******, гр. *******, ул. ******* № ***, притежаващ л. к. № *******, изд. на ******* от МВР-*******, за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 901/08.02.2013 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 64/12.02.2013 г., том I - 44, дело № 39, партида 3650), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.36.422 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XXIX, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград, целият с площ 208,00 кв. м. (двеста и осем квадратни метра), при граници на имота: 31111.36.268; 31111.36.430 и 31111.36.421.

С Договор от 24.08.1983 г. за отстъпване право на строеж на Виктор ******* Альолов, гр. Златоград  е отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляваща парцел IІ, петно 7 в кв. 60 по регулационния план на гр. Златоград, за изграждане на жилищна сграда.

Строителството е реализирано, съгласно строително разрешение № 737/06.03.1984г.

Съгласно Удостоверение за идентичност № 5/24.01.2022 г. петно 7 в парцел II, кв. 60 по регулационния план на гр. Златоград е идентично по местоположение със сграда № 1 с идентификатор 31111.36.422.1 по КК на гр. Златоград, застроена в УПИ XXIX, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград.

С допълнителна Заповед № 311/11.05.2012 г. на Кмета на Община Златоград е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР в обхват на УПИ II – Комплексно застрояване, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград, като УПИ II – Комплексно застрояване, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград се преотрежда за самостоятелни урегулирани имоти, улична регулация и УПИ – Зеленина. За ПИ с идентификатор 31111.36.422 по КК на гр. Златоград се отрежда УПИ XXIX, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград.    

Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

1.1. Цената на земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.36.422 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XXIX, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград, целия с площ 208,00 кв. м. (двеста и осем квадратни метра)  в размер на 4 410,00 лв. (четири хиляди четиристотин и десет лева), без вкл. ДДС. Върху цената се начислява ДДС

1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 882,00 лв. (осемстотин осемдесет и два лева).

1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 132,30 лв. (сто тридесет и два лева и тридесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 26,46 лв. (двадесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.

2. Препис от заповедта да се връчи на Виктор ******* Альолов, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Виктор ******* Альолов и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на  касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧЪТ е се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития