A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 24 Ноември 2021  156

ЗАПОВЕД

№ 360/23.11.2021 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–2667/07.09.2021 г., подадена от Здравко ******** Николов и Норка ******** Николова, гр. Златоград, чрез пълномощника им Магдалена ******** Николова – Генерално пълномощно рег. № 2263 от 18.09.2017 г. на Нотариус в район Златоград с рег. № 184 на Нотариалната камара и  Генерално пълномощно рег. № 1181 от 13.08.2019 г. на Нотариус в района на РС Златоград с рег. № 734 на Нотариалната камара, ведно с приложените към нея документи за придобиване право на собственост върху общинска земя по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 379/03.11.2021 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:           

1. ЗДРАВКО ******** НИКОЛОВ с ЕГН 6007166123, с постоянен адрес: област Смолян, община Златоград, гр. Златоград, ул. „Христо Ботев ” № 3, притежаващ л.к. № 645506452, изд. на 08.01.2015 г. от МВР-Смолян;

и

НОРКА ******** НИКОЛОВА с ЕГН 6404256038, с постоянен адрес: област Смолян, община Златоград, гр. Златоград, ул. „Христо Ботев” № 3, притежаваща л.к. № 648313839, изд. на 31.07.2019 г. от МВР – Смолян,

в качеството им на собственици на сграда с идентификатор 31111.35.54.1 със ЗП 100 кв. м., на два етажа, с предназначение: „Жилищна сграда – еднофамилна“, ведно с приспадащи се идеални части от правото на строеж върху общински имот, представляващ  поземлен имот с идентификатор 31111.35.54 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XIX-479, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград.

за КУПУВАЧИ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2139/15.09.2021 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 575/20.09.2021 г., акт № 39, том III, дело № 298/2021 г., имотна партида 11072), представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.35.54 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XIX-479, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград, целият с площ 465,00 кв. м. (четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), при граници на имота: 31111.35.53; 31111.35.55; 31111.35.430 и 31111.35.349.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 5, том II, вх. рег. № 2422, дело № 192 от 2021 г. Здравко ******** Николов и Норка ******** Николова са собственици на сграда с идентификатор 31111.35.54.1 със ЗП 100 кв. м., на два етажа, с предназначение: „Жилищна сграда – еднофамилна“, ведно с приспадащи се идеални части от правото на строеж върху общински имот, представляващ  поземлен имот с идентификатор 31111.35.54 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XIX-479, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград       

Купувачите придобиват правото на собственост върху имота при следните условия:

1.1. Цената на земя с площ 465,00 кв.м. (четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.35.54 по КК на гр. Златоград, за който имот е отреден УПИ XIX-479, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград, e в размер на 9 855,00 лв. (девет хиляди осемстотин петдесет и пет лева), без включен ДДС. Върху цената се начислява ДДС

1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 1 971,00 лв. (хиляда деветстотин седемдесет и един лев).

1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 295,65 лв. (двеста деветдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 59,13 лв. (петдесет и девет лева и тринадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, V., т. 3. „Производства за продажби или замени на общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград

2. Препис от заповедта да се връчи на Магдалена ******** Николова – пълномощник на Здравко ******** Николов и Норка ******** Николова, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Магдалена ******** Николова – пълномощник на Здравко ******** Николов и Норка ******** Николова и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧИТЕ в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧИТЕ са се отказали от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧИТЕ.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития