A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 19 Ноември 2021  167

ЗАПОВЕД

352/19.11.2021 г.   

Въз основа на влязло в законна сила Решение № З 383/03.11.2021 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и виза за проектиране от 03.09.2021 г. на Главния архитект на Община Златоград, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ на Наследници на Митко ******* Бодуров: Николай ******* Бодуров, с ЕГН: ********** и постоянен адрес: ************************ и Невена ******** Бодурова, с ЕГН: ********* и постоянен адрес: ***************, право на допълващо застрояване за изграждане на полуподземен гараж с площ 26,1 кв.м. в югоизточната част на имот с идентификатор 31111.35.132 по КККР на гр. Златоград, за който е отреден УПИ ХV-1686, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград и за който има съставен акт за частна общинска собственост № 2138/15.09.2021 г., вписан в служба по вписванията при районен съд – Златоград с вх. рег. 574/20.09.2021 г., том III, дело № 297/2021 г., партида: 11071.

С нотариален акт за собственост на недвижим имот № 75, том IХ, дело № 202 от 11.01.1985 г., Митко ******* Бодуров е собственник на двуетажна масивна жилищна сграда, построена в държавен парцел ХV-1686, кв. 43 по ПУП на гр. Златоград.

Съгласно удостоверение за наследници № 782-СП/08.09.2021 г. наследници на Митко ********** Бодуров са: Невена ********** Бодурова и Николай ********** Бодуров.

ІІ. Правото на допълващо застрояване за изграждане на полуподземен гараж с площ 26,1 кв.м. в югоизточната част на имот с идентификатор 31111.35.132 по КККР на гр. Златоград, се учредява при следните условия:

1) Цена за отстъпеното право на допълващо застрояване за изграждане на полуподземен гараж с площ 26,1 кв.м., съгласно Решение № З  383 от 03.11.2021 г., в размер на 398,00 лв. (триста деветдесет и осем лева), без включен ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.

  1. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на отстъпване правото на допълващо застрояване, в размер на 11,94 лв. (единадесет лева и деветдесет и четири стотинкии), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,39 лв. (два лева и тридесет и девет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  2. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  3. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за учредяване право на допълващо застрояване в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  4. Такса на основание Приложение № 1, V, т. 2 „Производства за  учредяване на вещни права върху общински имоти” от  Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).

ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Наследници на Митко Христов Бодуров: Николай Митков Бодуров и Невена Миткова Бодурова, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на сайта на Община Златоград.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Наследници на Митко ********* Бодуров: Николай ******** Бодуров и Невена ********* Бодурова и на дирекция АПО, ОС и З за сведение и изпълнение.

V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателите - Наследници на Митко Христов Бодуров: Николай Митков Бодуров и Невена Миткова Бодурова в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване право на допълващо застрояване за изграждане на полуподземен гараж с площ 26,1 кв.м. в югоизточната част на имот с идентификатор 31111.35.132 по КККР на гр. Златоград.

Ако плащането не се извърши от Приемателите в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че са се отказали от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за тяхна сметка.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ      /п/

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития