A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 19 Ноември 2021  208

ЗАПОВЕД

№ 353/19.11.2021 г.

Във връзка със Заповед № 306/12.10.2021 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № З 368/14.09.2021 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот: помещение от 37 кв. м., находящо се в западната част на металния павилион, разположен на ул. “Васил Левски”, с. Старцево, общ. Златоград, между осови точки 48 и 49 в кв. 32, ПУП на с. Старцево и въз основа на протокол от 17.11.2021 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от  Закона за общинската собственост, чл. 19 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: „СТИЛНИКС“ ЕООД, с ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление: **************, представлявано от упълномощено лице: Илия ******* Даскалов, чрез генерално пълномощно с рег. № 884 от 09.04.2019 г., за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, открит със Заповед № 306/12.10.2021 г. на Кмета на Община Златоград, за отдаване под наем на общински имот: помещение от 37 кв. м., находящо се в западната част на металния павилион, разположен на ул. “Васил Левски”, с. Старцево, общ. Златоград, между осови точки 48 и 49 в кв. 32, ПУП на с. Старцево, при следните условия:

1. Предложена тръжна месечна наемна цена за обекта в размер на 77,33 лв. (седемдесет и седем лева и тридесет и три стотинки), без вкл. ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.

2. Срок за отдаване под наем   – 10 години от дата на сключване на договора за наем.

3. Предназначение на обекта – за търговска дейност.

4. Основните и текущи ремонти на отдаденият под наем обект, във връзка с  използването му  по предназначението, са за сметка на наемателя.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в търга, да се обяви в интернет-страницата на Общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ      /п/

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития