A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 30 Юли 2021  179

ЗАПОВЕД

№ 221/30.07.2021 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–888/24.03.2021 г. от Здравко Захариев Благоев за придобиване право на собственост върху УПИ Х-430, кв. 1 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, одобрен със Заповед № РД-271 «а»/31.03.1983 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 56 от 24.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград, цялото с площ: 307 кв.м. (триста и седем квадратни метра), ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 319 от 07.07.2021 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. ЗДРАВКО ************* БЛАГОЕВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: *******************, притежаващ л.к. № *************, изд. на ************** от МВР-Смолян. за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2068/14.04.2021 г.), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща УПИ Х-430, кв. 1 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, одобрен със Заповед № РД-271 «а»/31.03.1983 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 56 от 24.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград, цялото с площ: 307 кв.м. (триста и седем квадратни метра), при граници: на изток и на юг – УПИ ХІ-431, кв. 1; на запад – УПИ ІІ-5, кв.1; на север – улична регулация.

С договор от 15.04.1987 г. е отстъпено право на строеж на Здравко Захариев Благоев в ½ УПИ ІІІ, кв. 1 по плана на с. Долен, за изграждане на жилищна сграда. Строителството е реализирано с Разрешение за строеж № 14/25.11.1987 г.

Съгласно удостоверение за идентичност № 126/08.04.2021 г., по допълнителна заповед № 56 от 24.02.2021 г. на Кмета на Община Златоград – УПИ ІІ-5, УПИ ІІІ-6 (описан в договор за ОПС от 15.04.1987 г.), УПИ ІV-Озеленяване и улична от о.т. 3 до о.т. 5 в кв. 1 по кадастралния и регулационен план на с. Долен се изменят, като от част от УПИ ІІ-5, УПИ ІІІ-6 (описан в договор за ОПС от 15.04.1987 г.), УПИ ІV-Озеленяване и улична от о.т. 3 до о.т. 5 в кв. 1 по кадастралния и регулационен план на с. Долен се образуват два нови урегулирани поземлени имота (УПИ-та): УПИ Х-430 и УПИ ХІ-431 в кв. 1 по кадастралния и регулационен план на с. Долен.

            Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

            1.1. Цената на УПИ Х-430, кв. 1 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, одобрена с Решение № З 319 от 07.07.2021 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 3 070,00 лв. (три хиляди и седемдесет лева), без включен ДДС. Върху цената ще се начислява ДДС.

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 614,00 лв. (шестстотин и четиринадесет лева).

            1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1.1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 92,10 лв. (деветдесет и два лева и десет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 18,42 лв. (осемнадесет лева и четиридесет и две стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 3 „Производства за  продажби или замени на общински имоти” от  Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).

2. Препис от заповедта да се връчи на Здравко Захариев Благоев, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет страницата на Община Златоград.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Здравко Захариев Благоев, и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.5. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград, а сумата по т. 1.6. в брой, на  касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязлата в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧЪТ се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ    /п/

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития