A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 12 Октомври 2021  245

ЗАПОВЕД

№ 305/12.10.2021 г.

         Във връзка с молба с вх. 94–00–2213/26.07.2021 г. от Райчо Данчев Асенов за придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.35.648 по КК на гр. Златоград, целият с площ 418 кв.м. (четиристотин и осемнадесет квадратни метра), за който е отреден УПИ V-35.648, кв. 160 по ПУП на гр. Златоград, ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 365/14.09.2021 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. РАЙЧО *********** АСЕНОВ с ЕГН ************ и с постоянен адрес: област Смолян, община Златоград, гр. Златоград, ул. „Горски пътник” № 21, притежаващ л.к. № ********, изд. на ******** г. от МВР-Смолян за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2126/05.08.2021 г.), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща: поземлен имот с идентификатор 31111.35.648 по КК на гр. Златоград, целият с площ 418 кв.м. (четиристотин и осемнадесет квадратни метра), за който е отреден УПИ V-35.648, кв. 160 по ПУП на гр. Златоград, при граници на имота: 31111.35.554; 31111.35.627; 31111.35.630 и 31111.35.628.

С договор от 14.06.1989 г. е отстъпено право на строеж, на Райчо Данчев Асенов, в държавен парцел VI, кв. 160 по регулационният план на гр. Златоград, за изграждане на жилищна сграда. Строителството е реализирано с Разрешения за строеж № 118/09.10.1990 г. и № 65/08.11.1995 г., в държавен парцел V, кв. 160 по ПУП на гр. Златоград.

Съгласно Удостоверение за идентичност № 292/29.07.2021 г., ПИ 31111.35.648 по КККР на гр. Златоград е идентичен по местоположение с УПИ V-35.648, кв. 60 по ПУП на гр. Златоград, одобрен със Заповед № РД-221/16.02.1982 г. на Председателя на ОНС Смолян и допълнителна Заповед № 413 от 21.10.2009 г. на Кмета на Община Златоград.

По допълнителна Заповед 413 от 21.10.2009 г. на Кмета на Община Златоград, УПИ V, кв. 160 /описан в Разрешение за строеж № 118 от 09.10.1990 г.; Протокол № 1180от 23.10.1990 г. за определяне на строителна линия и ниво; Разрешение за строеж № 65/08.11.1995 г. и Протокол № 65 от 08.11.1995 г. за определяне на строителна линия и ниво/ си сменя индекса и става УПИ V-35.648, кв. 160 по ПУП на гр. Златоград.

В договор за ОПС от 14.06.1989 г. е допусната техническа грешка, като вместо вярното УПИ V, кв. 160 по ПУП на гр. Златоград е записано УПИ VI, кв. 160 по ПУП на гр. Златоград. 

            Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

            1.1. Цената на ПИ с идентификатор 31111.35.648 по КК на гр. Златоград, целият с площ 418 кв.м. (четиристотин и осемнадесет квадратни метра), за който е отреден УПИ V-35.648, кв. 160 по ПУП на гр. Златоград, одобрена с Решение № З 365/14.09.2021 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 8 840,00 лв. (осем хиляди осемстотин и четиридесет лева), без включен ДДС.

            1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 1 768,00 лв. (хиляда седемстотин шестдесет и осем лева).

           1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 265,20 лв. (двеста шестдесет и пет лева и двадесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 53,04 лв. (петдесет и три лева и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.6. Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 3 „Производства за  продажби или замени на общински имоти” от  Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).

2. Препис от заповедта да се връчи на Райчо Данчев Асенов, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет страницата на Община Златоград.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Райчо Данчев Асенов, и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на  касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧА се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.

Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ     /п/

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития