A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 10 Септември 2021  122

ЗАПОВЕД

№ 256/10.09.2021 г.

Въз основа на влязло в законна сила Решение № З 351/25.08.2021 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и виза за проектиране от 29.08.2018 г. на Главния архитект на Община Златоград, презаверена към 06.07.2021 г.  и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ на ЗАРКО *********** СТОЯНОВ, ЕГН: *********** и постоянен адрес: обл. ***********, общ. ***********, с. ***********, ул. *********** № ***, л. к. № ***********, издадена на *********** от МВР – ***********, право на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена /метална/ конструкция със застроена площ 35 кв.м. (7х5 кв.м.) в ПИ с идентификатор 31111.31.69 по КККР на гр. Златоград, за който имот има съставен акт за частна общинска собственост № 1249/24.11.2015 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Златоград с вх. рег. № 604/26.11.2015 г., том ІІІ-34, партида 5800; при границите на имота: 31111.31.651; 31111.31.520; 31111.31.61; 31111.31.68.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 2, том ХІ, дело № 7/1992 г., Зарко *********** Стоянов е собственик на жилище, изградено в груб вид на избен и първи етаж със ЗП 90 кв.м., намиращо се в държавен парцел ХІХ, кв. 2, отреден на част от имот № 1925 по ПУП на гр. Златоград.

ІІ. Правото на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена (метална) конструкция със застроена площ 35 кв.м. (7х5 кв.м.) в ПИ с идентификатор 31111.31.69 по КККР на гр. Златоград, целият с площ 363 кв.м. (триста  шестдесет и три квадратни метра), за който е отреден УПИ XІX-1925, кв. 2 по ПУП на гр. Златоград, се учредява при следните условия:

1) Цена за допълващо застрояване, за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена (метална) конструкция със застроена площ 35 кв.м. (7х5 кв.м.) в ПИ с идентификатор 31111.31.69 по КККР на гр. Златоград, целият с площ 363 кв.м. (триста  шестдесет и три квадратни метра), за който е отреден УПИ XІX-1925, кв. 2 по ПУП на гр. Златоград, съгласно Решение № З 351 от 25.08.2021 г., в размер на 525,00 лв. (петстотин двадесет и пет лева), без включен ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.

2) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на за отстъпване право на пристрояване, в размер на 15,75 лв. (петнадесет лева и седемдесет и пет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 3,15 лв. (три лева и петнадесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

4) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

5) Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.

ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Зарко *********** Стоянов, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Зарко *********** Стоянов и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград.

VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване правото на допълващо застрояване за изграждане на навес с ивични основи, бетонова настилка и носеща дървена (метална) конструкция със застроена площ 35 кв.м. (7х5 кв.м.) в ПИ с идентификатор 31111.31.69 по КККР на гр. Златоград, целият с площ 363 кв.м. (триста  шестдесет и три квадратни метра), за който е отреден УПИ XІX-1925, кв. 2 по ПУП на гр. Златоград.

Ако плащането не се извърши от Приемателя в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че е се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за негова сметка.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития