A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 10 Септември 2021  140

ЗАПОВЕД

№ 255/10.09.2021 г.

Във връзка с молба с вх. 94–00–1580/04.06.2021 г. от Радослав ******* Масатев и Венцислав ******* Масатев, с. Долен за придобиване право на собственост върху УПИ I – 373, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, целият с площ: 839 кв.м. (осемстотин тридесет и девет квадратни метра), ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № З 345/25.08.2021 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:     

1. РАДОСЛАВ  ******* МАСАТЕВ с ЕГН *******, с постоянен адрес: област *******, община *******, с. *******, ул. *******  № ***, притежаващ л.к. *******, изд. на ******* от МВР-*******

и

ВЕНЦИСЛАВ *******  МАСАТЕВ с ЕГН *******, с постоянен адрес: област *******, община *******, гр. *******, бул. *******, вх. ***, ет. ***, ап. ***, притежаващ л.к. *******, изд. на *******  от МВР – *******,

в качеството им на собственици на законно построени в УПИ I – 373, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, следните сгради: триетажна масивна жилищна сграда със ЗП 144,00 кв. м.; масивен гараж със ЗП 56 кв. м. и масивна сграда – барбекю със ЗП 27,00 кв. м.,

за КУПУВАЧИ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 2117/05.07.2021 г., вписан в Службата по вписвания гр. Златоград с вх. № 426/06.07.2021 г., акт №  134, том II, дело № 246/2021 г., имотна партида 10910), представляваща УПИ I – 373, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, целият с площ: 839 кв.м. (осемстотин тридесет и девет квадратни метра), при границите: на изток – УПИ ХII – Озеленяване и улична регулация; на запад – УПИ ІІ-373; на север – УПИ ХII – Озеленяване и на юг – улична регулация.

Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 59, том II, рег. № 3602, дело № 247 от 2020 г. Радослав *******  Масатев и Венцислав *******  Масатев са собствениците на триетажна масивна жилищна сграда със ЗП 144,00 кв. м.; масивен гараж със ЗП 56 кв. м. и масивна сграда – барбекю със ЗП 27,00 кв. м., построени в  УПИ I – 373, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на с. Долен.

Купувачите придобиват правото на собственост върху имота при следните условия:

1.1. Цената на УПИ I – 373, кв. 20 по кадастралния и регулационен план на с. Долен, целият с площ: 839 кв.м. (осемстотин тридесет и девет квадратни метра) е в размер на 6 712,00 лв. (шест хиляди седемстотин и дванадесет лева), без включен ДДС.

1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 1 342,40 лв. (хиляда триста четиридесет и два лева и четиридесет стотинки).

1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 201,36 лв. (двеста и един лев и тридесет и шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 40,27 лв. (четиридесет лева и двадесет и седем стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

2. Препис от заповедта да се връчи на Радослав ******* Масатев и Венцислав *******  Масатев, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

3. След влизането в сила на заповедта,  същата да се връчи на Радослав ******* Масатев и Венцислав ******* Масатев и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.5. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧИТЕ в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на  касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград.

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧИТЕ са се отказали от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧИТЕ.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития