A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 09 Юли 2021  171

ЗАПОВЕД

№ 185/07.07.2021 г.

Във връзка със Заповед № 160/03.06.2021 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила Решение № З 269/28.04.2021 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинет № 4  с площ 17,00 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 1670/11.12.2019 г.; въз основа на доклад от 06.07.2021 г. и протокол от 06.07.2021 г. на Комисията, назначена със Заповед № 160/03.06.2021 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление  и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: Д-Р МИЛЧО ********** ЕНЧЕВ, ЕГН: **********, притежаващ лична карта № **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелил конкурса за отдаване под наем на лекарски кабинет № 4  с площ 17,00 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград, по акт за публична общинска собственост № 1670/11.12.2019 г.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Предложената месечна наемна цена за лекарски кабинет № 4  с площ 17,00 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград е в размер на 58,00 лв. (петдесет и осем лева), без вкл. ДДС. Върху достигнатата оферирана месечна наемна цена се начислява ДДС.

2. Предназначение на лекарски кабинет № 4  с площ 17,00 кв. м., находящ се на втори етаж в сграда “Бивша поликлиника,” гр. Златоград, ул. „Хан Аспарух” №21, УПИ І – болница, кв. 134 по ПУП на гр. Златоград: кабинет за специализирана лекарска практика - кардиология.

3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

4. Предложение за извършване на инвестиции от наемателя, във връзка със стопанисване на кабинета в размер на 5 000 лв. ( пет хиляди лева), без вкл. ДДС

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви в интернет – страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

ІІІ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

Ако в тридневен срок след връчване на влязлата в сила заповед спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, преписката се прекратява, а внесеният депозит се задържа. 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития