A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 27 Май 2021  189

ЗАПОВЕД

№ 158/27.05.2021 г.

Въз основа на влязло в законна сила Решение № З 278/28.04.2021 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и виза за проектиране от 25.02.2021 г. на Главния архитект на Община Златоград, и на основание      чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ на МИТКО ************ АНУШЕВ с ЕГН ************, л. к. ************, издадена на ************ от МВР-************ и с постоянен адрес: обл. ************, общ. ************, с. ************, ул. ************ № *** право на пристрояване върху допълнителна площ от 40,40 кв. м. за реализиране на изграждане на пристройка на две нива, със ЗП 42,60 кв. м. и РЗП 83,40 кв. м., към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево, за който имот има съставен акт за частна общинска собственост № 1490/12.03.2018 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Златоград с вх. рег. № 135/15.03.2018 г., том І-83, партида 7656.

С договори № 117/14.07.2020 г. и № 17/18.01.2021 г., на Митко ************ Анушев от с. ************ е учредено право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 43 кв.м. към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево, с обща площ на парцела 485,75 кв.м.

С виза за проектиране от 25.02.2021 г. Главният архитект на Община Златоград е разрешил проектиране на пристройката на две нива: 9,8 м. х 4,35 м. – I ниво и - 9,8 м. х 4,15 м. – II ниво към северната фасада на съществуваща жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево.

ІІ. Правото на пристрояване върху допълнителна площ от 40,40 кв. м., със ЗП 42,60 кв. м. и РЗП 83,40 кв. м., за реализиране на изграждане на пристройка на две нива към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево се учредява при следните условия:

1) Цена за отстъпеното право на пристрояване върху допълнителна площ от 40,40 кв. м. за реализиране на изграждане на пристройка на две нива,  със ЗП 42,60 кв. м. и РЗП 83,40 кв. м., към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево, съгласно Решение № З 278 от 28.04.2021 г., в размер на 951,90 лв. (деветстотин петдесет и един лев и деветдесет стотинки). Върху цената не се начислява ДДС.

  1. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на за отстъпване право на пристрояване, в размер на 28,56 лв. (двадесет и осем лева и петдесет и шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 5,71 лв. (пет лева и седемдесет и една стотинка), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  2. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  3. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за отстъпване право на пристрояване в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
  4. Такса на основание Приложение № 1, Раздел V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.

ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Митко ************ Анушев, с. ************, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет-страницата на общината.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд – Смолян.

ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Митко ************ Анушев, с. ************ и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.

V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград.

VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване правото на пристрояване върху допълнителна площ от 40,40 кв. м., със ЗП 42,60 кв. м. и РЗП 83,40 кв. м., за реализиране на изграждане на пристройка на две нива към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв.33 по ПУП на с. Старцево.

Ако плащането не се извърши от Приемателя в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че е се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за негова сметка.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития