A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 18 Юни 2020  87

ЗАПОВЕД
№ 215/17.06.2020 г.


Въз основа на влязло в законна сила Решение № З 112/28.05.2020 г. на Общински съвет Златоград, чл. 180, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и виза за проектиране от 10.03.2020 г. на Главния архитект на Община Златоград, и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост,

ЗАПОВЯДВАМ:


І. УЧРЕДЯВАМ на МИТКО ********* АНУШЕВ с ЕГН *********, л. к. *********, издадена на ********* от МВР-Смолян и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, с. *********, ул. “*********” № *** право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. (10 х 3 кв.м.) към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево, за който имот има съставен акт за частна общинска собственост № 1490/12.03.2018 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Златоград с вх. рег. № 135/15.03.2018 г., том І-83, партида 7656.
Със Заповед № 145 от 14.11.1975 г. на Председателя на ОбНС гр. Златоград за отстъпване право на строеж на Митко ********* Агушев, с. ********* е отстъпено право на строеж върху държавна земя, съставляваща парцел № ХІІ, кв. 5 по регулационния план на с. Старцево, с обща площ на парцела 400 кв. м.
Съгласно Удостоверение за идентичност № 126/28.01.2018 г., УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево е идентичен по местоположение с УПИ ХІІ – държ., кв. 5 по регулационния план на с. Старцево.
Строителството е реализирано, съгласно Строително разрешение № 80/1976 г.
Съгласно Удостоверение за идентичност на лице с различни имена № 489 - СП/10.06.2020 г. име: Митко ********* Анушев и имената: Митко ********* Агушев са имена на едно и също лице.
ІІ. Правото на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. (10 х 3 кв.м.) към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево се учредява при следните условия:
1) Цена за отстъпеното право на пристрояване за изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. (10 х 3 кв.м.) към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево, съгласно Решение № З 112 от 28.05.2020 г., в размер на 706,90 лв. (седемстотин и шест лева и деветдесет стотинки), без включен ДДС. Върху цената не се начислява ДДС.
2) Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на за отстъпване право на пристрояване, в размер на 21,21 лв. (двадесет и един лев и двадесет и една стотинка), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 4,24 лв. (четири лева и двадесет и четири стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
3) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
4) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за покупко-продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
5) Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград.
ІІІ. Препис от заповедта да се връчи на Митко ********* Анушев, с. ********* и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІV. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на Митко ********* Анушев, с. ********* и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
V. Сумите по т. ІІ, от т. 1 до т. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Приемателя в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед, в касата на Центъра за информационно и административно обслужване при Общинска администрация Златоград.
VІ. В 7-дневен срок, след представяне на документи за извършени плащания по настоящата заповед, да се сключи договор за учредяване правото на пристрояване изграждане на пристройка със застроена площ 30 кв.м. (10 х 3 кв.м.) към северната фасада на жилищна сграда, построена в УПИ ІV-277, кв. 33 по ПУП на с. Старцево.
Ако плащането не се извърши от Приемателя в 14-дневен срок от връчване на заповедта, счита се, че е се отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за негова сметка.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития