A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпонеделник, 06 Април 2020  91

ЗАПОВЕД
№ 119 /06.04. 2020 г.

За осигуряване защита на населението и териториите на Община Златоград от наводнения и предвид обществената значимост на проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (Flood Protection) по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г., въз основа на влязло в законна сила Решение № З 60/27.02.2020 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл.37, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.37, ал.5 от Закона за общинската собственост и чл. 60, ал.1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс,


ЗАПОВЯДВАМ:

І. УЧРЕДЯВАМ, в полза на Областен управител на Област Смолян, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: гр. ***********, бул. *********** № ***, представляван от Недялко *********** Славов, в качеството му на Областен управител на Област Смолян, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на подпорна стена, с обща дължина 164,30 м, средна височина 5,50 м, максимална ширина на конзолата 250 см, обезопасена с метален парапет и еластична ограда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 31111.33.429 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 577 кв. м, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, засегната площ 181 кв. м. и ПИ с идентификатор 31111.33.430 по КК на гр. Златоград, целият с площ 46 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, засегната площ 28 кв. м.
За ПИ с идентификатор 31111.33.429 по КК на гр. Златоград е съставен Акт № 1713/03.04.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията при Районен съд – Златоград с вх. рег. № 170/06.04.2020 г., том І-134,31/2020, партида 3877.
За ПИ с идентификатор 31111.33.430 по КК на гр. Златоград е съставен Акт № 1711/30.03.2020 г. за частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията при Районен съд – Златоград с вх. рег. № 168/06.04.2020 г., том І-132,29/2020, партида 2717.
Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж в ПИ с идентификатор 31111.33.429 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 577 кв. м, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, за засегнатата площ 181 кв. м. е в размер на 5 457,80 лв. (пет хиляди четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки).
Данъчната оценка на отстъпеното право на строеж в ПИ с идентификатор 31111.33.430 по КК на гр. Златоград, целият с площ 46 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за засегнатата площ 28 кв. м. е в размер на 844,30 лв. (осемстотин четиридесет и четири лева и тридесет стотинки).
ІІ. В случай изграждането на нова стоманобетонна подпорна стена, в горепосочените имоти, не започне в срок до пет години, считано от датата на сключване на договор по т. І, правото на строеж се погасява, в полза на Община Златоград.
ІІІ. На основание чл. 48, ал. 1 от Закона на местните данъци и такси, Приемателят – Областен управител на Област Смолян не дължи данъци и такси.Препис от заповедта да се връчи на Областен управител на Област Смолян, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
С оглед на кратки срокове, в които ще се реализира проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения” (Flood Protection) по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г., защита на важни държавни интереси – своевременно усвояване на финансови средства по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България” 2014-2020 г. и обществената значимост при реализацията на проекта – защита от наводнения, представляваща особено важен обществен интерес, да се допусне предварително изпълнение на заповедта.

Р АЗ П О Р Е Ж Д А М:

Допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за учредяване в полза на Областен управител на Област Смолян, ЕИК ***********, със седалище и адрес на управление: гр. ***********, бул. *********** № ***, представляван от Недялко *********** Славов, в качеството му на Областен управител на Област Смолян, БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ за изграждане на подпорна стена, с обща дължина 164,30 м, средна височина 5,50 м, максимална ширина на конзолата 250 см, обезопасена с метален парапет и еластична ограда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 31111.33.429 по КК на гр. Златоград, целият с площ 2 577 кв. м, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, засегната площ 181 кв. м. и ПИ с идентификатор 31111.33.430 по КК на гр. Златоград, целият с площ 46 кв. м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, засегната площ 28 кв. м.
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да бъде обжалвано чрез Кмета на Община Златоград пред Административен съд Смолян, в тридневен срок от съобщаването му, съгласно чл. 60, ал. 5 от АПК.


МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития