A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДчетвъртък, 26 Септември 2019  71

ЗАПОВЕД
№ 363/26.09.2019 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–1224/12.04.2019 г., подадена от Милко Димитров Хаджиев за придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград, ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 981/20.06.2019 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,
ОПРЕДЕЛЯМ:

1. МИЛКО ************ ХАДЖИЕВ с ЕГН ********, с постоянен адрес: ****************, притежаващ л.к. № **********, изд. на ********** от МВР-Смолян за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 1182/16.04.2015 г.), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград, при граници на имота: 31111.36.435; 31111.36.340; 31111.36.365 и 31111.36.341.
С нотариален акт № 100, том І, рег. № 1068, дело № 100 от 29.03.2007 г. за покупко-продажба на недвижим имот, Милко Димитров Хаджиев е собственик на обект търговска сграда – бар „Нико”, сглобяема конструкция, тип „Пазарджишки”, модел 93 с обща застроена площ 231 кв.м., в петно № 1, УПИ ХV-озеленяване и обществено обслужване, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград.
Съгласно Удостоверение № 79/13.02.2019 г. за идентичност:
По допълнителна Заповед № 581/15.12.2014 г. на Кмета на Община Златоград от УПИ ХІ-Озеленяване и обществено обслужване, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград /описан в нотариален акт № 100, том І, рег. № 1068, дело № 100 от 29.03.2007 г. за покупко-продажба на недвижим имот/ се образуват два нови урегулирани поземлени имоти: УПИ ХV-за паркинг и УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград.
Сграда с идентификатор 31111.36.436.1 по КККР на гр. Златоград - обект търговска сграда – бар „Нико”, сглобяема конструкция, тип „Пазарджишки”, модел 93 – едноетажна /Сграда за търговия/ е застроена в ПИ с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград и е идентична с пМС, отразена в УПИ ХІ-Озеленяване и обществено обслужване, кв. 69 по допълнителна Заповед № 573/22.10.2003 г. на Кмета на Община Златоград. В същата заповед е отразен и навес – южно към пМС.
Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1.1. Цената на ПИ с идентификатор 31111.36.436 по КК на гр. Златоград, целият с площ 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), за който е отреден УПИ ХVІ-Търговия и услуги, кв. 69 по ПУП на гр. Златоград, одобрена с Решение № Ж 981/20.06.2019 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 10 650,00 лв. (десет хиляди шестстотин и петдесет лева), без включен ДДС. Върху цената ще се начислява ДДС.
1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 2 130,00 лв. (две хиляди сто и тридесет лева).
1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 319,50 лв. (триста и деветнадесет лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 63,90 лв. (шестдесет и три лева и деветдесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.6. Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 3 „Производства за продажби или замени на общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).
2. Препис от заповедта да се връчи на Милко ******** Хаджиев, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет страницата на Община Златоград.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Милко ********** Хаджиев, и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧА се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.
Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

ЕЛМИРА УГОРЛИЕВА-ПЕХЛИВАНОВА /п/
Временно изпълняващ длъжността
Кмет на община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития