A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 25 Септември 2019  113

ЗАПОВЕД
№ 358/20.09.2019 г.

Във връзка с молба с вх. № 94–00–2571/08.08.2019 г., подадена от Бисер Данчев Кантарджиев за придобиване право на собственост върху общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на село Старцево, целият с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 1033/29.08.2019 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. БИСЕР ********* КАНТАРДЖИЕВ с ЕГН *********, с постоянен адрес: *****************, притежаващ л.к. № ***********, изд. на ********** от МВР-Смолян. за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 1640/09.08.2019 г.), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на село Старцево, целият с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), при граници на имота: на север- УПИ VІІІ – 173; на изток - УПИ ХХ – 172; на юг - улица и на запад – УПИ V – 173, кв. 20.
Със Заповед № 51/09.05.1985 г. и Договор от 10.07.1985 г. за отстъпване право на строеж на Бисер Данчев Кантарджиев е отстъпено право на строеж върху държавна земя, представляваща парцел ХХІ, кв. 20 по регулационния план на с. Старцево, общ. Златоград, с площ 650 кв. м., за изграждане на жилищна сграда.
Строителството е реализирано, съгласно строително разрешение № 31/1986 г.
Съгласно Удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство № 521/08.08.2019 г. в УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на с. Старцево, общ. Златоград е построена триетажна жилищна сграда със ЗП 88 кв. м.
По допълнителна Заповед № 271/17.07.2019 г. на Кмета на Община Златоград е одобрен проект за изменение ПУП-ПР в обхват УПИ ХХІ – 173, кв. 20, с. Старцево, общ. Златоград. С проекта е предвидена промяна на югозападната регулационна линия на УПИ ХХІ – 173, кв. 20, с. Старцево, общ. Златоград, като тя минава по начин на ползване. От парцела към улична регулация се придават 418 кв. м. Заповедта е влязла в сила на 05.08.2019 г.
Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1.1. Цената на УПИ ХХІ – 173, кв. 20 по ПУП на село Старцево, целият с площ 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра), одобрена с Решение № Ж 1033/29.08.2019 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева), без включен ДДС.
1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 500,00 лв. (петстотин лева).
1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 75,00 лв. (седемдесет и пет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 15,00 лв. (петнадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.6. Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 3 „Производства за продажби или замени на общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).
2. Препис от заповедта да се връчи на Бисер ******* Кантарджиев, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет страницата на Община Златоград.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Бисер ********* Кантарджиев, и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧА се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.
Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ /п/
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития