A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 18 Юни 2019  127

ЗАПОВЕД
№ 227/17.06.2019 г.

Във връзка със Заповед № 199/29.05.2019 г. на Кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на Решение № Ж 945/26.03.2019 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост: столова за хранене с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), ведно с кухненски блок с площ 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) и обособено складово помещение с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), находящи се на приземен етаж от триетажна масивна сграда на СУ “Св. Княз Борис І” със застроена площ 721 кв.м. (седемстотин двадесет и един квадратни метра), построена в УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по плана на с. Старцево и въз основа на протокол от 12.06.2019 г. на комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 3 и чл. 66, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „ТИМС – ЙОНКО КИЧУКОВ”, ЕИК **********, седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, с. **********, ул. ********** № ***, представляван от физическо лице – търговец Йонко ********** Кичуков, ЕГН **********, постоянен адрес: обл. **********, общ. **********, с. **********, ул. ********** № ***, за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: столова за хранене с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), ведно с кухненски блок с площ 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) и обособено складово помещение с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), находящи се на приземен етаж от триетажна масивна сграда на СУ “Св. Княз Борис І” със застроена площ 721 кв.м. (седемстотин двадесет и един квадратни метра), построена в УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по плана на с. Старцево, при следните условия:
1.1. Предложената обща месечна наемна цена за столова за хранене с площ 90 кв.м. (деветдесет квадратни метра), ведно с кухненски блок с площ 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра) и обособено складово помещение с площ 20 кв.м. (двадесет квадратни метра), находящи се на приземен етаж от триетажна масивна сграда на СУ “Св. Княз Борис І” със застроена площ 721 кв.м. (седемстотин двадесет и един квадратни метра), построена в УПИ V-413 „Училище”, кв. 35 по плана на с. Старцево е в размер на 120,00 лв. (сто и двадесет лева), без включен ДДС. Върху месечната наемна цена се начислява ДДС.
1.2. Предназначение – за столово хранене на учениците от І до VІІ клас в СУ “Св. Княз Борис І”, с. Старцево, обхванати в целодневна организация на учебния процес, съгласно изискванията на Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците;
1.3. Срок за отдаване под наем – 10 години;
1.4. Основните и текущи ремонти на отдадения под наем имот, във връзка с използването му по предназначение, са за сметка на наемателя;
1.5. Съгласуване на работното време с Директора на СУ “Св. Княз Борис І”, с. Старцево;
1.6. За кухненското оборудване се начислява месечен наем, в размер на 61,50 лв. (шестдесет и един лева и петдесет стотинки), без вкл. ДДС, определен по протокол за минимални наемни цени за отдаване под наем на инвентар и оборудване, съгласно чл. 55 от ЗКПО. Върху месечния наем ще се начислява ДДС.
ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участника в търга, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
ІІІ. След влизането й в сила, заповедта да се връчи на спечелилия търга и на Дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на заповедта, спечелилият търга не се яви да подпише договор за наем, внесеният депозит се задържа. Преписката се прекратява и се насрочва нов търг.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития