A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 22 Март 2019  141

ЗАПОВЕД
№ 111 / 20.03.2019 г.

Във връзка с молба с вх. № 94-00-375/29.01.2019 г. от Григор *********** Маринов за придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор 31111.35.639 по КК на гр. Златоград, целият с площ 512 кв.м. (петстотин и дванадесет квадратни метра), за който е отреден УПИ ІV, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград, ведно с приложените документи за придобиване право на собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и въз основа на влязло в законна сила Решение № Ж 925/28.02.2019 г. на Общински съвет Златоград и на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 37 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград и във връзка с чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,
ОПРЕДЕЛЯМ:

1. ГРИГОР *********** МАРИНОВ с ЕГН **********, с постоянен адрес: ********************, притежаващ л.к. № *********, изд. на ********* от МВР-Смолян за КУПУВАЧ на ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКА ЗЕМЯ (Акт за частна общинска собственост № 1586/16.01.2019 г.), ПРИ ПРИДОБИТО И РЕАЛИЗИРАНО ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща поземлен имот с идентификатор 31111.35.639 по КК на гр. Златоград, целият с площ 512 кв.м. (петстотин и дванадесет квадратни метра), за който е отреден УПИ ІV, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград, при граници на имота: 31111.35.657; 31111.35.683; 31111.35.671; 31111.35.681; 31111.35.640 и 31111.35.568; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m).
С нотариален акт № 23, том І, рег. № 164, дело № 18 от 21.01.2019 г. за дарение на недвижим имот, Григор *********** Маринов е собственик на жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 31111.35.639.1 със застроена площ 96 кв.м., построена в ПИ 31111.35.639, за който е отреден УПИ ІV, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград.
Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:
1.1. Цената на ПИ с идентификатор 31111.35.639 по КК на гр. Златоград, целият с площ целият с площ 512 кв.м. (петстотин и дванадесет квадратни метра), за който е отреден ІV, кв. 164 по ПУП на гр. Златоград, одобрена с Решение № Ж 925/28.02.2019 г. на Общински съвет Златоград, в размер на 9 770,00 лв. (девет хиляди седемстотин и седемдесет лева), без включен ДДС.
1.2. Данък добавена стойност върху цената на имота, в размер на 1 954,00 лв. (хиляда деветстотин петдесет и четири лева).
1.3. Местен данък - 3 % от стойността на имота по т. 1, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, в размер на 293,10 лв. (двеста деветдесет и три лева и десет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 58,62 лв. (петдесет и осем лева и шестдесет и две стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.4. Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.5. Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 10,00 лв. (десет лева) , без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.
1.6. Такса на основание Приложение № 1, т. V, подт. 3 „Производства за продажби или замени на общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград – 50,00 лв. (петдесет лева).
2. Препис от заповедта да се връчи на Григор ********** Маринов, да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж и на интернет страницата на Община Златоград.
Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.
3. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на Григор **********Маринов, и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение.
4. Сумите по т. 1.1. до т. 1.6. вкл. на настоящата заповед да се внесат от КУПУВАЧА в 14-дневен срок, от деня на връчване на влязла в сила заповед, в брой, на касата на Центъра за административно и информационно обслужване при Общинска администрация Златоград или с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД - клон Смолян, офис Златоград.
Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в сила заповед, счита се, че КУПУВАЧА се е отказал от сделката, като в този случай разходите за изготвяне на оценка на недвижим имот, са за сметка на КУПУВАЧА.
Контрол по настоящата заповед запазвам за себе си.

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ ( П )
Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития