A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДпетък, 22 Декември 2023  489

ЗАПОВЕД

481/22.12.2023 г.

Във връзка със Заповед № 402/20.10.2023 г. на Заместник - кмета на Община Златоград, с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № З 742/19.09.2023 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), по Акт за частна общинска собственост № 761/16.12.2011 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 570/22.12.2011 г., том III – 31, дело 396, партида 2708,2709,2710;

Заповед № 455/01.12.2023 г. на Кмета на Община Златоград, с която е удължен срок за подаване на предложения за участие в процедура по провеждане публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на горепосочения общински недвижим имот и въз основа на Протокол от 20.12.2023 г. и Доклад от 20.12.2023 г. на Комисията, назначена със Заповед № 455/01.12.2023 г. на Кмета на Община Златоград, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 50, т. 3 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,                           

ЗАПОВЯДВАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ: „БУЛТЕКС” ЕООД с ЕИК по Булстат ***********, със седалище и адрес на управление: обл. *********, общ. *********, гр. **********, ул. ********** № ***, представляван от Александър *********** Митушев с ЕГН ***********, притежаващ лична карта № ***********, издадена на *********** от МВР – ***********, за спечелило конкурса за учредяване право на възмездно ползване на следния общински недвижим имот – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 31111.32.210 по КК на гр. Златоград, целият с площ 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет квадратни метра), за който се отрежда УПИ ХІІІ - 32.210 – Механа,   кв. 9 по ПУП на гр. Златоград, ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 1 с идентификатор 31111.32.210.1, цялата със застроена площ 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра) и ведно с 84/90 ид.ч. (осемдесет и четири деветдесети идеални части) от едноетажна сграда № 2 с идентификатор 31111.32.210.2, цялата със застроена площ 68 кв.м. (шестдесет и осем квадратни метра), по Акт за частна общинска собственост № 761/16.12.2011 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 570/22.12.2011 г., том III – 31, дело 396, партида 2708,2709,2710.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Предложена офертна цена на правото на ползване за срока от 10 години, в размер 52 000,00 лв. (петдесет и две хиляди лева), без вкл. ДДС или 62 400,00 лв. (шестдесет и две хиляди  и четиристотин лева), с вкл. ДДС. Правото на ползване е възмездно и е сформирано от предложената финансово обезпечената инвестиционна програма.

2. Предложение за включване на имота в композицията на Етнографския ареален комплекс, като механа и музейна експозиция на водни съоръжения.

3.  Срок на ползване  – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.      

4. Ползвателят е длъжен да спазва предложената от него финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на паметници на културата и да изпълни следните видове дейности за 10 годишен период на ползване на имота: подмяна на дървени парапети и простори; текущ ремонт на санитарни възли и кухненски блок; извършване на частичен ремонт на покрива на сградите; изкърпване на стени и тавани; ремонт на дограма; текущо поддържане на сградата за срока на договора чрез фугиране на каменната зидария, варосване на стени и тавани, пренареждане на керемиди, обработване на дървени части с противопаразитна отрова и безиросване/лакиране, с общата стойност на дейностите – 52 000 лв., без ДДС.

Изпълнението на дейностите по инвестиционната програма ще се извърши по стопански начин и чрез възлагане. Отчитането ще се изпълни посредством съставяне и подписване на протоколи образец 19 за извършени строително-монтажни работи с участието на представител от общинска администрация Златоград.

5. Основни задължения на ползвателя:

5.1. Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имотите за срока на договора;

5.2. Да ползва имотите в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

5.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имотите, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

5.4. Да стопанисва и да се грижи,  като  добър   стопанин,  имайки в  предвид  важната  им  функция за цялото  население в Общината.

5.5. Да поддържа имотите в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му  да предостави имотите, безвъзмездно, на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението им;

5.6.  Ежегодно да застрахова имотите  в полза на Община Златоград, за своя сметка.

5.7. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на Община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за учредено право на възмездно ползване.

 

II. Плащанията по разпоредителната сделка са:

1) Местен данък, съгласно чл. 49, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 38, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от цената на право на ползване на имота - предмет на договор, в размер на 1 560,00 лв. (хиляда петстотин и шестдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 312,00 лв. (триста и дванадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

2) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 52,00 лв. (петдесет и два лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 10,40 лв. (десет лева и четиридесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3) Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград.

4) Разликата от едно на сто върху достигнатата на конкурса  цена на правото на ползване, с вкл. ДДС,  и  внесеният  депозит  за   участие в конкурса, в размер на 124,00 лв. (сто двадесет и четири лева стотинки).

Плащанията да се извършат от спечелилия конкурса участник  в касата на Центъра за административно обслужване на граждани, находяща се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1, в 14-дневен срок от връчването на влязла в сила настоящата Заповед.

III. Препис от заповедта да се връчи на участника в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

IV. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

V. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в Общинска администрация Златоград, да подпише договор за учредяване право на възмездно ползване, внесеният от него депозит се задържа.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград

 

За Кмет:

ЕЛМИРА УГОРЛИЕВА-ПЕХЛИВАНОВА (п)

Заместник - кмет на Община Златоград

Заповед за заместване № 474/15.12.2023 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития