A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДсряда, 20 Декември 2023  425

ЗАПОВЕД

№   470/14.12.2023 г.

Във връзка със Заповед № 431/06.11.2023 г. на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Златоград, съгласно Решение № 788/17.10.2023 г. на Общински съвет Златоград, с която, в изпълнение на Решение № З 800/17.10.2023 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ 21 м2 , представляващ част от ПИ  с идентификатор 31111.35.461 по КК на гр. Златоград, целият с площ 301 м2, за който имот се отрежда УПИ І – 2451 - Озеленяване, кв. 167 по ПУП на гр. Златоград, по акт за  публична общинска собственост № 869/05.11.2012 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 481/07.11.2012г., том ІІ-162, дело 334, партида 3432,  по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград и въз основа на Протокол от 12.12.2023 г. и Доклад 14.12.2023 г. на Комисията, назначена със същата заповед, за резултатите от проведения публично оповестения конкурс, на основание чл. 14, ал. 7 от  Закона за общинската собственост, чл. 16 и чл. 80, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: „КЕХАЙОВ-1” ЕООД с ЕИК **********, със седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, гр. **********, ул. ********** № ***, представлявано от Севдалин ********* Кехайов с ЕГН **********, притежаващ лична карта №  **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелил конкурса за отдаване под наем на общински недвижим имот: терен с площ 21 м2 , представляващ част от ПИ  с идентификатор 31111.35.461 по КК на гр. Златоград, целият с площ 301 м2, за който имот се отрежда УПИ І – 2451 - Озеленяване, кв. 167 по ПУП на гр. Златоград, по акт за  публична общинска собственост № 869/05.11.2012 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 481/07.11.2012г., том ІІ-162, дело 334, партида 3432,  по схема за поставяне, съгласно чл. 56 от ЗУТ, одобрена от Главния архитект на Община Златоград и съгласно идеен проект в част Архитектурна, представен от участника с предложението му за участие в конкурса.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

1. Предложената месечна наемна цена за терен с площ 21 м2, представляващ част от ПИ  с идентификатор 31111.35.461 по КК на гр. Златоград, целият с площ 301 м2, за който имот се отрежда УПИ І – 2451 - Озеленяване, кв. 167 по ПУП на гр. Златоград в размер на  1 700,00 лв. (хиляда и седемстотин лева), без вкл. ДДС. Върху цената ще се начислява ДДС – 20%.

2. Предназначение на терена: за поставяне на преместваем обект - павилион за продажба на промишлени стоки.

3. Срок за отдаване под наем – за срок от 10 години от сключване на договора за наем.

4. Характеристиките на павилиона за продажба на промишлени стоки и начинът на поставянето му да съответстват на предложения с офертата за участие в конкурса идеен проект.

5. Задълженията на наемателя:

5.1. Наемателят е длъжен, след сключване на договора за наем, изцяло, за своя сметка и на своя отговорност, да извърши присъединяването на търговския обект към съответните инфраструктурни дружества – ЕВН, В и К.

5.2. Наемателят е длъжен, след сключване на договора за наем, да се снабди, за своя сметка, с разрешение за поставяне на преместваем обект от Главен архитект на Община Златоград, по реда чл. 23 от Наредба № 3 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи, и за осъществяването на рекламната дейност на територията на Община Златоград

5.3. Всички разходи с използването на терена – разполагане на павилиона, консумативни разходи (ел. енергия, вода) по време ползване на терена, данъци, такси, консумативи и др. са за сметка на наемателя.

ІІ. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви в интернет-страницата на общината и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

ІІІ. След влизането в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия конкурса и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок след връчване на влязла в сила заповед, спечелилият конкурса не се яви да подпише договор за наем, счита се че се е отказал от сделката, като в този случай внесения от него депозит не се връща.

Със заповед на Кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице се определя участник, класирал се на следващо място. Ако и този участник, в тридневен срок след получаване на заповедта не се яви да подпише договор за наем, депозитът му се задържа и се насрочва нов конкурс.

Депозитите на класираните след второ място участници в конкурса се освобождават в срок от три работни дни след изготвяне на настоящата заповедта.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития