A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 05 Декември 2023  322

ЗАПОВЕД

454/30.11.2023 г.

Във връзка със Заповед № 406/24.10.2023 г. на Заместник - кмета на Община Златоград, съгласно Заповед за заместване № 368/26.09.2023 г., с която, в изпълнение на, влязло в законна сила, Решение № З 748/19.09.2023 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: земя  с площ 138 м2, представляваща УПИ XІ – търговски обект, кв. 37 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1458/12.10.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 559/13.10.2017 г., том IІ-150, партида 7311, при съседи: на север – УПИ ІX; на изток – УПИ VIII – озел.; на юг – УПИ X - 411 и на запад – улица, и въз основа на Протокол № 3 от 29.11.2023 г. на Комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен търг с явно наддаване, на основание чл. 66 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,                                        

ЗАПОВЯДВАМ:

І. ОПРЕДЕЛЯМ: САШО ********* БАЙРЕВ с ЕГН: ********* и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, с. *********, ул. ********* № ***, л. к. № *********, издадена на ********* от МВР – ********* за спечелил публично оповестения търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: земя  с площ 138 м2, представляваща УПИ XІ – търговски обект, кв. 37 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1458/12.10.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 559/13.10.2017 г., том IІ-150, партида 7311, при съседи: на север – УПИ ІX; на изток – УПИ VIII – озел.; на юг – УПИ X - 411 и на запад – улица.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ: САШО ********* БАЙРЕВ с ЕГН: ********* и с постоянен адрес: обл. *********, общ. *********, с. *********, ул. ********* № ***, л. к. № *********, издадена на ********* от МВР – ********* за КУПУВАЧ на общински недвижим имот: земя  с площ 138 м2, представляваща УПИ XІ – търговски обект, кв. 37 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1458/12.10.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 559/13.10.2017 г., том IІ-150, партида 7311, при съседи: на север – УПИ ІX; на изток – УПИ VIII – озел.; на юг – УПИ X - 411 и на запад – улица.    

ІІІ. Купувачът придобива правото на собственост върху имота при следните условия:

  1. Достигната окончателна цена за земя с площ 138 м2, представляваща УПИ XІ – търговски обект, кв. 37 по ПУП на село Старцево, общ. Златоград, по акт за частна общинска собственост № 1458/12.10.2017 г., вписан в Служба по вписвания при РС Златоград с вх. № 559/13.10.2017 г., том IІ-150, партида 7311, при съседи: на север – УПИ ІX; на изток – УПИ VIII – озел.; на юг – УПИ X - 411 и на запад – улица в размер на 1 987,20 лева (хиляда деветстотин осемдесет и седем лева и двадесет стотинки), без ДДС или 2 384,64 лева (две хиляди триста осемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки), с вкл. ДДС.
  2. Местен данък, съгласно чл. 35, ал. 2 от Наредба № 14 на Общински съвет Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от стойността на имота, в размер на 59,62 лв. (петдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 11,92 лв. (единадесет лева и деветдесет и две стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3) Оценка на недвижим имот, изготвена от независим оценител, получил сертификат и вписан в регистъра към Камарата на независимите оценители в България, съгласно  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград, в размер на 70,00 лв. (седемдесет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 14,00 лв. (четиринадесет лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

4) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба в размер на 10,00 лв. (десет лева), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,00 лв. (два лева), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

5) Такса на основание Приложение № 1, Раздел V, т. 3 „Производства за продажби или замени на общински имоти” от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС Златоград, – 50,00 лв. (петдесет лева).

ІV. Препис от настоящата заповед да се връчи на участниците в търга, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

Същата подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс, в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областен управител на област Смолян и в 14 - дневен срок  пред Административен съд  Смолян.

V. След влизане в сила на заповедта, същата да се връчи на спечелилия търга участник, на дирекция АПО, ОС и З и дирекция ФСД, Б, ЧР и МДТ при Общинска администрация Златоград, за сведение и изпълнение.

VІ. Сумите по т. ІІІ, от подт. 1 до подт. 5 вкл. на настоящата заповед да се внесат от Купувача, в 14 – дневен срок от деня на връчване на влязлата в сила заповед,  с банков превод по сметка на Община Златоград: IBAN: BG48IABG74918400867301; BIC IABGBGSF „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД  - клон Смолян, офис Златоград или, в брой, на касата на Центъра за административно обслужване при Общинска администрация Златоград

Ако сумите не бъдат внесени в 14-дневен срок от връчване на влязла в законна сила заповед, счита се, че Купувачът се е отказал от сделката, като в този случай внесеният от него депозит не се връща.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития