A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ЗАПОВЕДвторник, 05 Декември 2023  336

ЗАПОВЕД

№ 453/30.11.2023 г.

Във връзка със Заповед № № 401/20.10.2023 г. на Заместник - кмета на Община Златоград, съгласно Заповед за заместване № 368/26.09.2023 г., с която, в изпълнение на влязло в законна сила решение № З 744/19.09.2023 г. на Общински съвет Златоград, е открит публично оповестен конкурс за учредяване право на възмездно ползване на следния недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ XVII –Търговия и обществено обслужване, кв. 22 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево, одобрен със Заповед № 16/07.03.1978 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 170/16.06.2021 г. на Кмета на Община Златоград, целият с площ: 205 м2 (двеста и пет квадратни метра), ведно с построена в имота едноетажна масивна сграда „Хлебопекарна“ със застроена площ 93 м2 (деветдесет и три квадратни метра), по Акт за частна общинска собственост № 2313/01.08.2023 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 673/04.08.2023 г., акт № 113, том III, дело 416/2023, партида 11022;11023 и въз основа на Протокол № 1 от 29.11.2023 г. и Доклад от 30.11.2023 г. на Комисията, назначена със същата Заповед, за резултатите от проведения публично оповестен конкурс, на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 50, т. 3 и чл. 80 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Златоград,                                          

ЗАПОВЯДВАМ:

I. ОПРЕДЕЛЯМ: ЕТ „РУМЕН КЕТИПОВ – СЕВДАЛИН КЕТИПОВ“ с ЕИК  **********, със седалище и адрес на управление: обл. **********, общ. **********, с. **********, ул. ********** № ****, представляван от Севдалин ********** Кетипов с ЕГН **********, притежаващ лична карта № **********, издадена на ********** от МВР – **********, за спечелил конкурса за учредяване право на възмездно ползване на следния недвижим имот – частна общинска собственост: УПИ XVII –Търговия и обществено обслужване, кв. 22 по кадастралния и регулационен план на с. Старцево, одобрен със Заповед № 16/07.03.1978 г. на Председателя на ОНС-Смолян и допълнителна Заповед № 170/16.06.2021 г. на Кмета на Община Златоград, целият с площ: 205 м2 (двеста и пет квадратни метра), ведно с построена в имота едноетажна масивна сграда „Хлебопекарна“ със застроена площ 93 м2 (деветдесет и три квадратни метра), по Акт за частна общинска собственост № 2313/01.08.2023 г., вписан в Служба по Вписванията гр. Златоград с вх. № 673/04.08.2023 г., акт № 113, том III, дело 416/2023, партида 11022;11023.

Конкурсът е спечелен при следните офертни условия:

            1. Предложената офертна цена на правото на ползване за срока от 10 години, в размер 14 061,60 лв. (четиринадесет хиляди шестдесет и един лев и шестдесет стотинки), без вкл. ДДС. Правото на ползване е възмездно и е сформирано от предложената финансово обезпечената инвестиционна програма.

2. Срок на ползване  – за срок от 10 години от сключване на договора за ползване.      

3. Ползвателят е длъжен да разкрие 2 броя работни места.

4. Ползвателят е длъжен да спазва предложената от него финансово обезпечена инвестиционна програма за трайно подобряване, поддържане на имота при спазване на нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на обекти за обществено хранене с обща стойност на дейностите 14 061,60 лв. (четиринадесет хиляди шестдесет и един лев и шестдесет стотинки), без вкл. ДДС или 16 873,92 лв. (осемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и три лева и деветдесет и две стотинки), с вкл. ДДС.

Изпълнението на дейностите по инвестиционната програма ще се извърши по стопански начин и чрез възлагане. Отчитането ще се изпълни посредством съставяне и подписване на протоколи образец 19 за извършени строително-монтажни работи с участието на представител от общинска администрация Златоград.

5. Основни задължения на Ползвателя:

5.1 Да поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора;

5.2. Да ползва имота в съответствие с нормативните изисквания за този тип обекти;

5.3. При ремонтни и строителни работи, необходими за експлоатацията на имота, (с изключение на обичайните за нормалната му експлоатация) ползвателят е длъжен да получи писмено одобрение от страна на общината;

5.4. Да стопанисва и да се грижи,  като  добър   стопанин.

5.5. Да поддържа имота в добро състояние през целия срок на договора за ползване и след изтичане срока му  да предостави имота безвъзмездно на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението му.

5.6.  Ежегодно да застрахова имота  в полза на Община Златоград и за своя сметка.

5.7. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролни органи и оторизирани представители на Община Златоград и да им предоставя документи и информация относно изпълнението на задълженията по договора за учредено право на възмездно ползване.

6. Ползвателят е длъжен да изпълни, в срока на договора, насрещното му предложение, направено с офертата по конкурсните условия и по-благоприятно за Община Златоград от първоначалните конкурсни условия, като да изгради, за своя сметка, навес, по проекта, одобрен от Главния архитект на Общината. 

II. Плащанията по разпоредителната сделка са:

  1. Местен данък, съгласно чл. 49, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 38, ал. 2 от Наредба № 14 на ОбС – Златоград за определяне размера на местните данъци, 3 % от цената на право на ползване на имота - предмет на договор, в размер на 421,85 лв. (четиристотин двадесет и един лев и осемдесет и пет стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 84,37 лв. (осемдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

2) Такса за вписване, съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, за един екземпляр от договора за продажба, в размер на 14,06 лв. (четиринадесет лева и шест стотинки), без вкл. ДДС. Върху сумата се начислява ДДС 20% - 2,80 лв. (два лева и осемдесет стотинки), съгласно чл. 26 от ЗДДС.

3) Такса на основание Приложение № 1, V., т. 2. „Производства за учредяване на вещни права върху общински имоти” – 50,00 лв. (петдесет лева) от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на ОбС - Златоград.

4) Разликата от едно на сто върху достигнатата на конкурса  цена на правото на ползване, с вкл. ДДС,  и  внесеният  депозит  за   участие в конкурса, в размер на 27,74 лв. (деветдесет и седем лева и седемдесет и четири стотинки).

Плащанията да се извършат от спечелилия конкурса участник  в касата на Центъра за административно обслужване на граждани, находяща се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №1, в 14-дневен срок от връчването на влязла в сила настоящата Заповед.

III. Препис от заповедта да се връчи на участниците в конкурса, да се обяви на интернет-страницата на Община Златоград и на информационното табло в сградата на Общинска администрация Златоград, партерен етаж.

IV. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно процесуален кодекс в 14 - дневен срок от съобщаването й пред Областния управител на област Смолян и в 14 - дневен срок пред Административен съд – Смолян.

V. След влизането й в сила заповедта да се връчи на спечелилия конкурса участник и на дирекция АПО, ОС и З, за сведение и изпълнение. Ако в тридневен срок, след връчване на влязлата в сила заповед, спечелилият конкурса, не се яви в Общинска администрация Златоград, да подпише договор за учредяване право на възмездно ползване, внесеният от него депозит се задържа.

Контролът по изпълнение на настоящата заповед запазвам за себе си.

 

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ (п)

Кмет на Община Златоград‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития